Žabe

Tri nečista duha, kao žabe

by Aleksandar Petrović

U 13oj glavi knjige Otkrivenja, Biblija govori o dve zveri (političke sile) koje će postojati na samom kraju zemaljske istorije.
Prva od tih zveri, koja izlazi iz mora, je papstvo koje je imalo religijsku i civilnu vlast u periodu od proročkih 42 meseca, što je 1260 godina po principu dan za godinu iz Jezekilja 4:6 i Brojevi 14:34, i koji je trajao od uspostavljanja papske prevlasti 538 godine, kada je imperator Justinijan ediktom uzdigao rimskog biskupa kao poglavara svih crkava, pa sve do 1798 godine kada je Napoleonov general Bertije uhapsio tadašnjeg papu i bacio ga u zatvor, ukinuvši za sva vremena papsku civilnu vlast. Svet je verovao da je papstvo nestalo sa scene zadobivši smrtni udarac. Biblija kaže da je ova prva zver imala ranu smrtnu koja se iscelila i mi vidimo da se to zaista ispunilo. Papstvo se vratilo na scenu, ali ne više sa civilnom vlašću kao pre, nego mnogo lukavije, sa političkom moći da vlada nad svim carstvima zemaljskim.

“I stadoh na pesku morskom; i videh zver gde izlazi iz mora, koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njenim deset kruna, a na glavama njenim imena hulna. I zver koju videh beše kao ris, i noge joj kao u medveda, i usta njena kao usta lavova, i dade joj zmija silu svoju, i presto svoj, i oblast veliku. I videh jednu od glava njenih kao ranjenu na smrt, i rana smrti njene izleči se. I čudi se sva zemlja iza zveri, i pokloniše se zmiji, koja dade oblast zveri. I pokloniše se zveri govoreći: Ko je kao zver? I ko može ratovati s njom? I dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja, i dana joj bi oblast da čini četrdeset i dva meseca. I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime Njegovo, i na kuću Njegovu, i na one koji žive na nebu. I dano joj bi da se bije sa svetima, i da ih pobedi; i dana joj bi oblast nad svakim kolenom i narodom i jezikom i plemenom. I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji kojima imena nisu zapisana u životnoj knjizi Jagnjeta, koje je zaklano od postanja sveta. Ako ko ima uho neka čuje. Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden; ko nožem ubije valja da on nožem bude ubijen. Ovde je trpljenje i vera svetih.”
Otkrivenje 13:1-10

Druga zver, koja je isto tako kasnije nazvana lažni prorok, je pali protestantizam u Americi, koji počinje kao jagnje, zasnovan na protestantskim i republikanskim principima, ali posle nekog vremena počinje da govori kao aždaja i konačno gradi ikonu, sliku prve zveri i čini vlast prve zver, papstva, pred njom, terajući ceo svet da joj se pokloni.

“I videh drugu zver gde izlazi iz zemlje, i imaše dva roga kao u jagnjeta; i govoraše kao aždaha. I svu vlast prve zveri činjaše pred njom; i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zveri kojoj se isceli rana smrtna. I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima. I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da čini pred zveri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koja imade ranu smrtnu i osta živa. I bi joj dano da dade duh ikoni zverinoj, da progovori ikona zverina, i da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zverinoj. I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim, Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zveri, ili broj imena njenog. Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset i šest.”
Otkrivenje 13:11-18

Na samom kraju istorije, ove dve zveri, političko religiozne sile, će se ujedinti sa trećom, ne političkom silom. Silom koja, Biblija kaže, izlazi direktno iz Aždajinih (Sotoninih usta) i manifestuje se u spiritizmu.

“I videh iz usta aždahinih, i iz usta zverinih, i iz usta lažnog proroka, gde iziđoše tri nečista duha, kao žabe. Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa i izlaze k carevima svega vasionog sveta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga Svedržitelja.”
Otkrivenje 16:13,14

“I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,…”
Otkrivenje 20:2

Ta tri nečista duha su opisani kao žabe, jer žabe svoj plen hvataju jezikom, baš kao što će ove tri sile svojim milim rečima ali lažnim naukama, zavesti ceo svet i izvesti ga na bitku protiv suverenog Boga koji je stvorio celi svet.

Ova proročanstva će uskoro dobiti svoj vrhunac. Mi smo nedavno bili svedoci privođenja kraju ujedinjavanja ove tri sile. Papstvo, protestantizam i spiritizam u formi harizmatičnog pokreta, u kojem ljudi bivaju obuzeti duhom i, suprotno Bibliji, govore nerazumljivim, navodno anđeoskim, jezicima, se ujedinjuje.

Na suprot ova tri nečista duha, svemoćni Bog šalje tri anđela, koja nose poruku opomene ovom svetu:

“I videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu. I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. drugi anđeo za njim ide govoreći: Pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnim vinom kurvarstva svog napoji sve narode. I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: Ko se god pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegovog, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred Jagnjetom. I dim mučenja njihovog izlaziće va vek veka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj, i koji primaju žig imena njenog. Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu.”
Otkrivenje 14:6-12

Vreme je došlo da visoko podignemo Hristovu zastavu i pozovemo Božji narod da napusti Vavilon.

“I posle ovog videh drugog anđela gde silazi sa neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove. I povika jakim glasom govoreći: Pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakom duhu nečistom, i tamnica svih ptica nečistih i mrskih; jer otrovnim vinom kurvarstva svog napoji sve narode; I carevi zemaljski s njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njene. I čuh glas drugi s neba koji govori: Iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u grehe njene, i da vam ne naude zla njena. Jer gresi njeni dopreše tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njene.”
Otkrivenje 18:1-5

Pogledajte šta se dešava u ovom trenutku zemaljske istorije.

Osvrt anglikanskog biskupa Tonija Palmera na Papinu poruku koju je preneo vođama američkiog harizmatičnog pokreta ali i poziv i izazov svim vođama protestantskih crkava da se ujedine sa Rimokatoličkom Crkvom.
Reči Božjeg proroka se ispunjavaju sa neverovatnom preciznošću.

Ovde pogledajte spiritističku manifestaciju duha sa kojim papstvo ujedinjava hrišćanski svet. Kenneth Copeland, pastor kojem je biskup Toni Palmer preneo poruku i poziv, se može videti kako učestvuje u ovim đavolskim manifestacijama.

https://www.youtube.com/watch?v=nL8VCbxWs3k

 

Konačno, pogledajte predavanje profesora Waltera veitha pod naslovom “Da svi budu jedno”

Related Articles

Ostavi Komentar