9. Božje Očinstvo

Božje Očinstvo

“Spasitelj nas u svojoj mudrosti uči da pristupamo Bogu sa poverenjem deteta. On nas upućuje da Jehovu zovemo toplim imenom “Oče”, da se ne odvajamo od Njega u strahu i hladnoći. On nas stalno ukazuje na simbole očinske ljubavi, želeći da ojača veru i poverenje u Boga. On nastoji da imamo ispravnu sliku o Ocu, odbacuje optužbe neprijatelja govoreći, “Kao što otac žali svoju decu, tako Gospod žali one koji Ga se boje.” On želi da našu pažnju zaokupljaju spomenici otkupljujuće milosti, da bismo znali da sva dobrota, milost, strpljenje, dugo podnošenje, koje vidimo u Njemu, pripadaju Bogu.” – Znaci vremena, 20. januar, 1898

“Milost, nežnost i očinska ljubav sjedinjene su sa svetošću, pravednošću i istinom. Posmatrajući veličanstvo njegovog visokog i uzvišenog prestola, vidimo Njegov karakter u Njegovoj najnežnijoj ljubavi i shvatamo, kao nikada ranije, značaj ovog dragog oslovljavanja: »Oče naš!« ” – Velika borba, str. 652

“Biblija jasno pokazuje odnos između Boga i Hrista… Bog je Hristov otac; Hristos je Sin Božji.” – Svedočanstva 8, str. 268

 

1. DEO: OTAC ISUSA HRISTA

Reče joj Isus: ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k Ocu svojemu; nego idi k braći mojoj, i kaži im: vraćam se k Ocu svojemu i Ocu vašemu, i Bogu svojemu i Bogu vašemu. (Jovan 20:17)

Biblija jasno pokazuje odnos između Boga i Hrista i jasno približava ličnost i individualnost svakoga… Bog je Hristov otac; Hristos je Sin Božji. Hristu je data uzvišen položaj. On je učinjen jednakim s Ocem. Svi saveti Božji otvoreni su za Njegovog Sina.” – Svedočanstva 8, str. 268.

Kakvu sigurnost možemo imati u izvesnost Božjeg staranja za nas? Rim 8:32, Ef 1:3

I vi koji se osećate najnedostojnijim, ne plašite se da svoj sluaj prepustite Bogu. Kad je ON sebe u Hristu dao za grehe sveta, preuzeo je slučaj svake duše… Zar neće ispuniti reči milostikoje nam je uputio da bi nas ohrabrio i ojačao? – Hristove očigledne pouke, str.174

Kada se čini da sumnjamo u Božju ljubav i nemamo poverenja u Njegova obećanja, mi Ga time obeščašćujemo i žalostimo Njegovog Svetog Duha… Kako naš nebieski Otac gleda na nas kada nemam poverenja u Njegovu ljubav, koja Ga je nagnala da da svog jedinorodnog Sina da bismo mi imali život? Apostol piše, ” Koji dakle svoga sina ne poštedi, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje?” (Rim 8:32) A ipak, koliko njih svojim postupcima, ako ne i rečima, govore, “Gospod to ne misli za mene. Možda voli druge, ali mene ne voli.” – God’s
Amazing Grace, str. 216

Kad je Hristos došao na ovu zemlju, koja promena se desila u razvoju Njegovog odnosa sa Bogom? Luka 1:35

Hristos je ljudima doneo silu da pobede. Došao je na ovaj svet u ljudskom obličju, da živi kao čovek među ljudima. Preuzeo je sklonosti ljudske prirode da bi mogao biti ispitan i iskušan. U svojoj ljudskosti bio je sudeonik u božanskoj prirodi. Svojim utelovljenjem je stekao naziv Božjeg Sina u drugom smislu. Anđeo je rekao Mariji: „Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega oseniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.“ (Luka 1:35) Dok je bio dete ljudskog bića, postao je Božji Sin u
novom smislu. Na taj je način stajao na ovom svetu – Božji Sin, ali rođenjem vezan za ljudski rod. – Odabrane poruke 1, str. 226

KLJUČNA MISAO: Očeva ljubav prema čoveku može se ceniti samo kada prepoznajemo da je Isus zaista bio jedinorodni Sin Božji.

 

2. DEO: USVOJENI SINOVI

Ljubazni! sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i on, jer ćemo ga videti kao što jest. (1 Jov. 3:2)

“… reč koja je upućena Isusu na Jordanu »Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji« – obgrlila je ceo ljudski rod. Bog je progovorio Isusu kao našem predstavniku. Pored svih naših greha i slabosti, nismo odbačeni kao bezvredni. On »nas oblagodati (prihvati) u ljubaznome«. (Efescima 1,6) Slava koja je počivala na Hristu zalog je Božje ljubavi za nas. Ona nam govori o sili molitve – kako ljudski glas može da dopre do Božjeg uha i naše molbe budu prihvaćene u nebeskim dvorovima. Zbog greha Zemlja je odsečena od Neba, i otuđena od njegove zajednice; ali Isus ju je opet povezao s područjem slave. Njegova ljubav okružila je čoveka dosegnuvši do najvišeg Neba. Svetlost koja je sa otvorenih kapija padala na Spasiteljevu glavu padaće i na nas dok se molimo za pomoć da se odupremo iskušenju. Glas koji je govorio Isusu, kaže svakoj vernoj duši: »Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.«

“… Naš Otkupitelj otvorio je put, tako da najgrešniji, najugroženiji, najugnjeteniji i nejprezreniji mogu da nađu pristup ka Ocu. Svi mogu da imaju dom u stanovima koje je Isus otišao da pripremi.”

Kojim blagim rečima je psalmista izrazio Božji odnos prema nama? Psalam 103:13,14

“… oni koje sotona zavede smatraju da je Bog prestrog i da previše traži. Oni Njega gledaju kao nekog sudiju koji samo čeka da okrivi i osudi, koji grešnika neće da primi niti da mu pomogne sve dok ovaj ne zatraži i ne dobije legalan oproštaj. Njegov zakon oni samtraju ogranićavanjem ljudske sreće i teškim jarmom kojeg bi se najradije oslobodili. Ali onaj kome je Hristova ljubav otvorila oči, u Bogu vidi oca punog samilosti, ljubavi i dobrote. Bog mu se sada ne čini kao nemilosrdno i tiransko biće, već kao pravi otac koji svim srcem čezne da zagrli pokajničkog sina. Kad shvati ovo, grešnik će zajedno sa psalmistom uskliknuti, “Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji Ga se boje.” (Psalam 103:13)

Koji životni dar od Boga nam omogućava da iskusimo pravi odnos sa Bogom kao između oca i sina? Rimljanima 8:14,15

Uticaj Svetog Duha je Hristov život u duši. Mi sada ne vidimo Hrista i ne govorimo sa Njim, ali Njegov Sveti Duh je jednako blizu nas gde god da se nalazimo. On deluje u svakom i kroz svakog ko primi Hrista. Oni u koijma nastava taj Duh pokazuju rodove Duha – ljubav, radost, mir, dugo podnošenje, ljubaznost, dobrotu, veru. – {TMK 57.5}

KLJUČNA MISAO: Koju blaženu sigurnost mogu da imaju sva deca Božja? Rimljanima 8:16,17

 

3. DEO: OČINSKA BRIGA

Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe. Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom. (Isa 49:15,16)

“Moguće je čak i da se roditelj okrene od svog gladnog deteta, ali Bog nikad ne odbacuje plač potrebitog i čežnjivog srca. S kakvom predivnom nežnošću On opisuje svoju ljubav! Onima koji u trenucima tame osećaju da je Bog nemaran prema Njima, ovo je poruka iz Očevog srca: “Ali Sion reče: ostavi me Gospod, i zaboravi me Gospod. Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe. Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom.” (Isa 49:14-16)

“Svako obećanje u Reči Božjoj daje nam temu za molitvu, imajući reč Jehovinu kao garanciju. Kakav god duhovni blagoslov da nam zatreba, naša je prednost da ga tražimo kroz Isusa. Možemo da kažemo Gospodu, s jednostavnošću deteta, šta nam tačno treba. Možemo mu izneti naše trenutne potrebe, moleći ga za hleb i odelo kao i za hleb života i haljine Hristove pravednosti. Vaš nebeski Otac zna da vama sve to treba, i pozvani ste da ga pitate za to…..” – Lift Him up, str. 107

Kojim dirljivim rečima je Bog izrazio svoja osećanja prema buntovničkom Izrailju? Jezekilj 33:11

“Gospod želi da spase, a ne da uništi. On uživa u spasavanju grešnika. »Tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik!« (Jezekilj 33,11) Opomenama i pretnjama On poziva zalutale da prestanu da čine zlo, da se vrate k Njemu i žive. On daje svetu hrabrost svojim izabranim vesnicima, tako da se oni koji slušaju mogu pobojati i biti povedeni na pokajanje. Kako je oštro Božji čovek ukorio cara! Upravo je ta oštrina bila bitna; ni na koji drugi način postojeća zla ne mogu se ukoriti. Gospod je svome sluzi dao hrabrosti, da trajan utisak ostane na onima koji su ga slušali. Gospodnji vesnici nikada ne smeju da se plaše suočavanja s ljudima, već nepokolebljivo treba da stanu uz pravdu. Dokle se budu uzdali u Boga, ne treba da se boje; jer Onaj koji im je dao zadatak, dao im je i obećanje o svojoj zaštiti.” – Proroci i carevi, str. 105

KLJUČNA MISAO: Božje staranje za nas daleko prevazilazi ono koje imaju naši zemaljski roditelji. Ako sarađujemo s Njim, On neće imati poteškoća da nas spase.

 

4. DEO: OČEV DOM

Ne boj se malo stado! jer bi volja vašega Oca da vam da carstvo. (Luka 12:32)

Mi smo na putu kući. Onaj koji nas je ljubio toliko da je umro za nas podigao je grad za nas. NOvi Jerusalim je naše mesto počinka. Neće biti žalosti u gradu Božjem. Nikakav jauk ili jadikovka zbog slomljenih nada ili sahranjenih osećanja neće se više čuti. Uskoro će teški okovi biti zamenjeni svadbenim ruhom. Uskoro ćemo svedočiti krunisanju našeg Cara. Oni čiji životi su bili sakriveni u Hristu, oni koji su se borili u dobroj borbi vere, zasjaće Otkupiteljevom slavom u carstvu Božjem.” – The Adventist Home, str. 542

Kako je Hristos izrazio sigurnost da naš nebeski Otac ima za nas pripremljeno jedno bolje mesto? Jovan 14:1-3

“Strah da će buduće nasledstvo prikazati na previše materijalan način mnoge je naveo da spiritualizuju istine koje nas vode da na njega gledamo kao na svoj dom. Hristos je uveravao svoje učenike da on ide da im pripremi stanove u Očevoj kući. Oni koji prihvate učenja Božje reči neće biti u potpunom neznanju što se tiče nebeskog prebivališta… Ljudski jezik nije podesan da opiše nagradu pravednih. Ona će biti poznata samo onima koji je posmatraju. Nijedan ograničen um ne može da shvati slavu Božjeg raja…
Ima stanova za zemaljske putnike. Ima haljina za pravedne, sa krunama slave i pobedničkim palmama. Sve što nas je zbunjivalo u Božjim proviđenjima biće nam jasno u svetu koji dolazi. Stvari teške za razumeti tada će biti objašnjene. Tajne milosti biće otkrivene pred nama. Tamo gde je naš ograničeni um video samo zbrku i prekršena obećanja, sada će videti najsavršeniji i prekrasan sklad. Znaćemo da je beskrajna ljubav posložila iskustva koja su se činila kao najveća iskušenja. Kako budemo prepoznavali nežno staranje Onoga koji čini da sve bude za naše dobro, radovaćemo se neiskazanom radošću i puninom slave…” – The Adventist Home, str. 542

Sa kakvom nadom je Avram radosno prolazio kroz život nemajući trajno mesto boravka? Jevrejima 11:10

“Obećanje Avramu ili njegovom potomstvu da će biti naslednik sveta nije dato zavisno od nekog zakona, već od pravednosti vere.” (Rim 4,13) Biblija jasno uči da će se obećanje dato Avramu ispuniti u Hristu…” – Patrijarsi i proroci, str. 169

KLJUČNA MISAO: Kakav treba da bude naš odnos i prema najlepšim mestima za stanovanje na ovoj zemlji? (Jev. 13:14)

 

5. DEO: OČINSKO STARANJE

Ne brinite se dakle govoreći: šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odenuti? Jer sve ovo neznabošci traže; a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. (Mat 6:31-32)

“Previše je bespotrebne brige i uznemirenosti u vezi naše budućnosti, oko toga šta ćemo jesti i piti i u šta ćemo se obući. Trud i briga oko bespotrebnog prikazivanja odeće dovodi do zamora i nezadovoljstva i skraćuje naš život. Naš Spasitelj ne želi samo da vidimo ljubav Božju u lepoti cveća oko nas, već i da naučimo od njih i pouke o jednostavnosti i savršenoj veri i poverenju u našeg nebeskog Oca.
Ako je Bogu stalo da te stvari bez duše budu tako predivne, stvari koje se u jednom danu poseku i nestanu, koliko će se On brižnije postarati za potrebe svoje poslušne dece čiji životi mogu da se protegnu kroz večnost. Koliko će ih On pre obasuti svojom blagodaću, osnažiti mudrošću, ukrasiti krotkim i smirenim duhom. Božja ljubav prema čoveku je iznad mogućnosti poimanja, široka kao svet, visoka kao nebo, i postojana kao večnost.” – Heavenly Places, str. 115

Kako je Bog objasnio Izraelcima njihovu stalnu potrebu za Njim na putovanju kroz pustinju od Egipta do Hanana? 5. Moj 8:3

” Kad su u pustinji izneverila sva sredstva potpore, Bog je svom narodu poslao manu s neba i dao im je u dovoljnoj i stalnoj količini. Ovo staranje ih je trebalo poučiti da, dok se uzdaju u Boga i idu Njegovim putevima, On ih neće zaboraviti….” – Čežnja vekova, str. 121

Koji događaj u Hristovom životu ilustruje Božje staranje za naše najosnovnije potrebe i Njegovu moć i volju da nam ih obezbedi? Matej 15:32-39

” Tako neće biti uznemirenosti i brige. Marljivost, vernost, brižljivost, štedljivost, razboritost, uvek su tražene osobine. Svaka sposobnost mora se razviti do vrhunca. Ali to neće zavisiti od uspešnog ishoda naših napora, već od Božjeg obećanja. Reč koja je hranila Izrailj u pustinji, održala Iliju u vreme gladi, ima istu silu i danas. »Ne brinite se, dakle, govoreći: Šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti? … Nego ištite najpre carstva Božjega i pravde Njegove, i ovo će vam se sve dodati.« (Matej 6:31-33) – Vaspitanje, str. 138

KLJUČNA MISAO: Bog koji odeva cveće i hrani ptice može i hoće da se pobrine za sve moje prave potrebe.

 

6. DEO: OČEVO IME

Opet reče Mojsije: molim te, pokaži mi slavu svoju. A Gospod mu reče: učiniću da prođe sve dobro moje ispred tebe, i povikaću po imenu: Gospod pred tobom. Smilovaću se kome se smilujem, i požaliću koga požalim. (2. Moj. 33:18-19)

“Božja slava je Njegov karakter. Kad je Mojsije bio na gori i usrdno posredovao kod Boga, molio se, “Molim te, pokaži mi svoju slavu.” Bog mu je odgovorio, “Učiniću da prođe sve dobro moje ispred tebe, i povikaću po imenu: Gospod pred tobom. Smilovaću se kome se smilujem, i požaliću koga požalim.” Slava Božja – Njegov karakter – tada se otkrila: “Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše: Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost hiljadama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji ne pravda krivoga” (2. Moj. 33:18,19; 34:6,7) – God's Amazing Grace, str. 322

Kako Bog pokazuje da će Njegov narod ostatka imati čist karakter poput Njegovog? Otkrivenje 14:1

“Savršene haljine Hristove pravednosti stavljaju se na iskušanu i oprobanu, ali i dalje vernu decu Božju… Njihova imena ostaju u Jagnjetovoj knjizi života, zapisana među vernima iz svih vekova. Oni su odoleli zamkama varalice; na aždajinu riku nisu odustali od svoje vernosti. Sada su zauvek sigurni od kušačevih zamki… Ostatak ne samo da je dobio oproštaj i da je prihvaćen, već je i počastvovan. Na njihove glave položena je ista kapa”. Oni treba da budu carevi i sveštenici Bogu. Dok je sotona navodio optužbe protiv njih, nastojeći da uništi tu skupinu, sveti anđeli, sakriveni od ljudskih očiju, išli su okolo i stavljali na njih pečat živog Boga. Ovo su oni što stoje na gori Sion sa Jagnjetom, koji imaju ime Oca napisano na njihovim čelima.” – Sons and daughters od God, str. 369

Koje životno delo je Isus obavio dok je vodio čist i besprekoran život ovde na zemlji? Jovan 17:6

“U svim blaženim delima koja je Isus učinio, On je nastojao je da ljudima pokaže roditeljske, dobronamerne Božje osobine. U svim svojim poukama nastojao je da ljude nauči predivnim istinama da je “Bog tako zavoleo svet, da je i Sina svog jedinorodnoga dao…”. Isus bi želeo da razumemo Očevu ljubav, i On čini sve da nas privuče k Njemu pokazujući Njegovu roditeljsku blagost.” – Sons and daughters od God, str. 139

KLJUČNA MISAO: Šta će biti plod poznavanja Božjeg imena? (Psalam 9:10; Jovan 17:26)

 

10. Bog u Svetinji