13. Otkrivenje Božje

Otkrivenje Božje

“Mi treba da upoznamo Boga onako kako se On otkriva u svojim veličanstvenim delima.” – Special Testimonies, serija b7, str.7

Poznanje Boga može se steći proučavajući Njegovo stvaranje. Svaki list, pupoljak i cvet, sve što se miče svedoči o Božjem karakteru. Međutim, dok nastojimo da upoznamo Boga, ti putevi istraživanja su ograničeni. Oni mogu dati samo delimično otkrivenje Boga.

“Upoznati Boga kakav jeste – to je nauka sve dobrote i istine i pravednosti. Mi moramo poslušati svaki izraz Njegovog karaktera kako je otkriven u Njegovom zakonu.” – The Upward Look, str.347

Ipak, čak i Božji zakon, tako svet, daje samo delimično razumevanje Božjeg karaktera. Samo u Njegovom Sinu možemo pronaći savršeno poznanje Boga.

“Poznati Boga u Njegovim delima je prava nauka, ali poznati Boga kakav je u Hristu jeste večni život.” – Manuscript Releases 21, str.427

“O kad bi ljudi mogli da otvore svoj um da poznaju Boga kako se otkriva u svom Sinu!” – Znaci vremena, 20. januar, 1890.

 

1. DEO: REČ BOŽJA

I beše obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se Njegovo zove: Reč Božja. (Otk 19:13)“Došavši da prebiva među nama, Isus je trebalo da otkrije Boga i ljudima i anđelima. On je bio Reč Božja – Božja misao koja se mogla čuti. U molitvi za svoje učenike On je kazao: »I pokazah im ime tvoje«, (Jovan 17:26) – »milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom« – »da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima.« Međutim, ovo otkrivenje nije dato samo Njegovoj deci na Zemlji. Naš mali svet udžbenik je svemira. Božja divna namera milosti, tajne spasonosne ljubavi – tema je u koju »anđeli žele da zavire« i koja će se proučavati kroz beskrajne vekove. Izbavljena i bezgrešna bića u Hristovom krstu pronaći će svoju nauku i svoju pesmu. Videće se da je slava koja blista sa Hristovog lica slava samopožrtvovne ljubavi. U svetlosti s Golgote videće se da je zakon te ljubavi pune samoodricanja – zakon života za Zemlju i Nebo; da ljubav koja »ne traži svoje« ima svoj izvor u Božjem srcu; da se u Onome koji je bio krotak i ponizan otkrio karakter Onoga koji prebiva u svetlosti kojoj nijedan čovek ne može pristupiti.” – Čežnja vekova, str. 19

Prema apostolu Pavlu, na koji način Bog “govori” svetu u ovim”poslednjim danima”? (Jev 1:1-2)

“Božja velika namera je manifestacija Njegovog karaktera svemiru. Bog je govorio ljudima na razne načine u nastojaju da shvate kakav je On zaista. Ali iako se otkrio kroz Mojsijeve spise kao Bog koji je “milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom”, prava priroda Njegovog karaktera nije se mogla otkriti samo rečima. Bila je potrebna živa manifestacija Božjeg karaktera i ona je otkrivena u životu Hristovom. Bog je “govorio” svetu preko svog Sina u smislu da je u Njemu Bog konačno mogao da se otkrije u punini svog slavnog karaktera ljubavi.

Koji događaj je naglasio učenicima da je Isusov autoritet da govori u Božje ime bio veći od svih koji su bili pre Njega? Matej 17:4,5

Učenici su bili uvereni da je Isus velik prorok ali nisu još sasvim razumeli uzvišenu prirodu svog Gospoda. Još uvek nisu shvatili da je On Sin Božji, i pored Petrovog priznanja “Ti si Hristos, Sin živoga Boga (Matej 16:16).” Prizor Mojsija i Ilije kako govore s Isusom izgledao je Petru kao potvrda da je Isus jedan od velikih proroka – jednak Mojsiju i Iliji. On je predložio da sagrade tri senice, jednu za Mojsija, jednu za Iliju i jednu za Isusa, da pokaže da Isusa vidi kao jednakog tim prorocima. Ali Bog ga je ispravio. Niko nije jednak Hristu. To je bio Njegov ljubljeni Sin i Njega je trebalo da slušaju iznad svih drugih. NIjedan drugi sluga Božji nikad ne treba da bude stavljen u Njegovu kategoriju.

KLJUČNA MISAO:
Božja najveća želja je da Ga upoznamo onakvog kakav jeste. On je u Isusu otkrio puninu svog karaktera, i zato da bismo razumeli Boga moramo gledati na Hrista.

2. DEO: ANĐEO GOSPODNJI

I javi mu se anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine. I pogleda, a to kupina ognjem gori a ne sagoreva. (2 Moj 3:2)

Osoba koja se javila Mojsiju u gorućem žbunu je nazvana “Anđeo Gospodnji” (Jehovin). Ovim je jasno da ta Osoba nije bio sam Jehova, već Njegov predstavnik. To nije bio niko drugi do Isus, Sin Božji. On, budući iste prirode kao svemoćni Bog i nasledivši ime svoga Oca (Jev 1:4) mogao se identifikovati kao Jehova. Nijedno stvoreno biće nije moglo uzeti na sebe takav prerogativ bez da bude krivo za najveće bogohuljenje.

Kako Pavle i Isaija ističu istinu da nije sam Bog, već Njegov predstavnik, Isus Hristos, komunicirao sa Izrailjcima u Starom Zavetu? Isa 63:9, 1 Kor 10:1-4

To što se Isus naziva “Anđelom Gospodnjim” ne znači da je On inferioran u odnosu na Boga niti da su anđeli u istom rangu s Njim. Reč “anđeo” jednostavno označava glasnika. Isus kao Božji predstavnik, Pomazanik koji sprovodi Njegove namere, jeste Glasnik Božji. On nosi ime Božje i Njegov autoritet je odmah do Očevog.

“Pred okupljenim stanovnicima neba Car je objavio da samo Hristos, Božji jedinorodni Sin, može u potpunosti shvatiti Njegove namere te je Njemu bilo povereno da izvrši moćne naredbe Njegove volje. Božji Sin je stvaranjem svih nebeskih bića izvršio Božju volju, a Njemu je, kao i Bogu, pripadalo njihovo poštovanje i vernost. Hristos je tek trebalo da pokaže božansku silu u stvaranju Zemlje i njenih stvorenja. Ali pored svega toga On nije tražio moć ili čast za sebe protivno Božjem planu, već je uzdizao Očevu slavu i izvršavao Njegove planove dobrote i ljubavi.” – Patrijarsi i proroci, str. 36

Kako prorok Danilo opisuje odnos Hrista prema Božjem narodu? (Dan 12:1)

“… Znali su da se nalazi pred Božjim prestolom, i dalje njihov Prijatelj i Spasitelj; da se Njegova osećanja nisu promenila, da se zauvek poistovetio sa napaćenim ljudskim rodom. Znali su da pred Boga izlazi sa zaslugama svoje krvi pokazujući ranjene ruke i noge kao podsetnik na cenu koju je platio za svoje otkupljene — i ova misao ojačala ih je da pretrpe sramotu radi Njega. Njihova zajednica s Njim bila je sada jača nego kad je lično bio uz njih…” – Dela apostolska, str. 65

KLJUČNA MISAO:
Kao Božjem izabranom predstavniku, Isusu je dat sav autoritet i vlast na nebu i zemlji. Sin mora biti poštovan jednako kao Otac.

3. DEO: BOŽJE OBLIČJE

Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegova, i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličine na visini. (Jev 1:3)

“Isus nije predstavljao svoj posao kao neki drugi u odnosu na Očev. Njegovi planovi nisu bili nezavisni od Boga. On je delovao u savršenom skladu sa Bogom; svako Njegovo delo izvršavalo je Očevu volju. Njegov život je bio Božji um izražen u ljudskom rodu. On je došao na svet u Očevo ime, da kroz Njega imamo život…” – Review and Herald, 15. februar, 1898

Koliko verno Isus predstavlja karakter Boga Oca? (Jovan 14:9)

“Hristos je biser velike vrednosti. U Njemu je punina slave Očeve, punina Glave božanstva. On je odsjaj Očeve slave i veran otisak Njegove ličnosti. Slava božanskih osobina odražava se u Njegovom karakteru…” – Hristove očigledne pouke, str. 115

“… Isus, obličje Očeve ličnosti, odsjaj Njegove slave; samoodričući Otkupitelj, tokom svog putovanja ljubavi na zemlji bio je živi predstavnik karaktera Božjeg zakona. U Njegovom životu pokazalo se da ljubav nebeskog porekla, Hristolika načela, leže u osnovi zakona večne pravde. {ΑG 102.4}

“Sin Božji je bio drugi po autoritetu do velikog Zakonodavca. On je znao da samo Njegov život može biti dovoljan da se otkupi pali čovek. On je toliko bio vredniji od čoveka koliko je Njegov besprekoran karakter i uzvišena služba kao zapovednika svim nebeskim vojskama iznad ljudskih dela. On je bio u vernom obličju svog Oca, ne samo po crtama, već i po savršenosti karaktera.” – Lift Him Up, str.24

Gde moramo da gledamo ako želimo da vidimo Božju slavu? (2 Kor 4:6)

“Međutim, kad se okrenemo od svih manjih otkrivenja, onda gledamo Boga u Isusu…” – Čežnja vekova, str. 21
“Spoznati Boga i uživati u Njemu je najuzvišenija upotreba ljudski moći…. Nijedan čovek ne zna Oca do Sina, i ako kome Sin hoće kazati.” U Hristu se Bog “javio u telu, pomirivši svet sa sobom.” U Hristu je bio sjaj slave Njegovog Oca, veran otisak Njegove ličnosti.” – Review and Herald, RH, 30. maj, 1882

KLJUČNA MISAO:
Dok držimo svoj pogled na Isusu Hristu, mi možemo postati nalik Bogu po karakteru kroz Duha Božjeg koji nastava u nama.

4. DEO: ON GA JAVI

Ja javih ime Tvoje ljudima koje si mi dao od sveta; Tvoji bejahu pa si ih meni dao, i Tvoju reč održaše. (Jovan 17:6)

“Oni koji misle da mogu steći poznanje Božje mimo Njegovog Predstavnika, za koga reč kaže da je “obličje bića Njegova”, ne postupaju nimalo mudro. Hristos je došao kao lični Spasitelj sveta. On je predstavljao ličnog Boga. Sišao je sa visine kao lični Spasitelj, i doći će ponovo kao što se popeo na nebo, kao lični Spasitelj…” – Healthful Living, str.296

Šta je Jovan mislio kad je rekao da nikad nijedan čovek nije video Boga, kad su Mojsije, Enoh i Ilija svi već bili na nebu? (Jovan 1:18)

Jovan je objasnio da je Sin Božji jedina osoba koja je kvalifikovana da otkrije kakav je zaista Bog. On je bio Učitelj koji je sišao s neba i koji ima znanje iz prve ruke o onome o čemu govori. Svi proroci su govorili o onome što su čuli, ali Isus je govorio o onome što je video i što zna. On je otkrio Boga u svom životu jer je bio iste prirode kao Bog, budući Njegov jedinorodni Sin. Jovan kaže, “… i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od Oca, punog blagodati i istine.” (Jovan 1:14) Nijedan čovek, (nijedan prethodni prorok ili učitelj) nikad nije video Boga (imao lično blisko poznanje Njegove prirode i karaktera). Suština je da moramo da se okrenemo Isusu ako želimo da imamo jasnu predstavu o Božjem karakteru.

Prema Isusu, kako je On primio znanje koje je nastojao da prenese ljudima? (Jovan 3:11) 

“… Bog je govorio kroz prirodu, kroz simbole, i preko patrijaraha i proroka. Ljudima se moraju dati pouke na ljudskom jeziku. Glasnik zaveta, Sunce Pravde, mora se podići nad svetom. Njegov glas mora se čuti u Njegovom hramu. Hristos mora doći da izgovori reči koje će biti jasno i konačno shvaćene. On, Autor istine, mora razdvojiti istinu od troske ljudskih priča, koje su je učinile nedelotvornom…
”Kad se ispunilo vreme, Bog je poslao svog Sina.” Velika ljudska potreba zahtevala je pomoć bez oklevanja. Ko je udovoljio toj potrebi? – čuveni Učitelj, Sin Božji. Večna Reč došla je na naš svet da zadobije poverenje ljudskog roda. Prorok koji se otkrio Mojsiju, koji je kao njegova braća, kojeg je trebalo da poslušaju u svemu, došao je kao Otkupitelj čoveka.” – Bible Echo, 8. mart, 1897

KLJUČNA MISAO:
Da li smo razumeli Božju prirodu i karakter koji nam je otkriven kroz Hrista?

5. DEO: SIN BOŽJI

Jer Bogu tako omili svet da je i Sina svoga jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. (Jovan 3:16)

“Kako mi možemo da razumemo Boga? Kako treba da upoznamo našeg Oca? Mi treba da Ga zovemo dragim imenom ‘Oče’. I kako da upoznamo Njega i silu Njegove ljubavi? Kroz marljivo proučavanje Biblije. Mi ne možemo da cenimo Boga ukoliko u svoje duše ne primimo veliki plan otkupljenja. Mi želimo da znamo sve o tim velikim problemima duše, o otkupljenju palog čovečanstva. Predivno je to što nakon što je čovek prekršio Boži zakon i odvojio se od Boga, takoreći razveo od Njega – da je nakon svega toga postojao plan da čovek ne bude izgubljen, nego da ima večni život… Bog je dao svog jedinorodnog Sina da umre za nas… Kad se naši umovi neprestano bave neuporedivom Božjom ljubavlju prema palom ljudskom rodu, tada počinjemo da upoznajemo Boga, da budemo Njegovi poznanici…” – Heavenly Places, str.11

Kakvu garanciju imamo da su dela koja je Isus činio dok je bio na zemlji bila tačno ono što bi Bog učinio na Njegovom mestu? (Jovan 1:14)

“Niko osim Božjeg Sina ne bi mogao da nas otkupi; jer je Oca mogao da objavi samo Onaj koji je bio u Njegovom naručju. Samo je Onaj mogao da objavi Božju ljubav koji je upoznao njene dubine i visine. Samo beskrajna žrtva koju je Hristos prineo za grešnog čoveka mogla je da objavi Očevu ljubav prema izgubljenom čovečanstvu.” – Put Hristu, str. 11
Jovan kaže da je slava koju su posmatrali u Isusu bila “slava kao jedinorodnoga od Oca.” Samo jedno biće je moglo živeti takvim životom i otkriti Božju slavu na takav način. Bilo je garantovano da će Isus postupati kao Bog jer je rođen od Boga. On je bio dobijeni Sin Božji imajući po prirodi život i karakter Božji. Zbog toga je bilo garantovano da će On postupati kao Otac u svakoj situaciji.

Šta je Bog mislio o načinu na koji ga Isus predstavlja? Matej 3:17; Luka 9:35; Luka 20:13

Isus je rekao: „zato me Otac ljubi, jer ja dušu svoju polažem da je opet uzmem.” (Jovan 10:17) To znači: „Moj Otac toliko vas je ljubio da je čak i mene još više zavoleo zato što sam dao svoj život da vas spasem. Postao sam mio svom Ocu postajući vaš Zemenik i Jamac, polažući svoj život, preuzimajući vaše dugove, vaše prestupe; jer mojom žrtvom Bog može da bude pravedan, a da ipak opravda onog koji veruje u Isusa!” – Put Hristu, str.14

KLJUČNA MISAO: Pošto je bio pravi Božji Sin, Isus je po karakteru bio upravo kao Bog. Tako i mi moramo biti kao Bog, mi koji postajemo Njegovi sinovi živeći kao On.

6. DEO: S NAMA BOG

Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuilo, koje će reći: s nama Bog. (Mat 1:23)

“Svetlost poznanja slave Božje« videla se »u licu Isusa Hrista« (2 Kor 4,6). Gospod Isus Hristos bio je jedno sa Ocem od večnih vremena; On je bio »obličje Boga«, obličje Njegove veličine i veličanstva, »sjajnost slave« (Jev 1,3). On je došao na naš svet da bi objavio ovu slavu. On je došao na ovu grehom pomračenu Zemlju da otkrije svetlost Božje ljubavi, da bude »s nama Bog.« Zato je za Njega prorokovao: ‘Nadenuće mu ime Emanuilo'…” – Čežnja vekova, str. 19

Koji Hristov opis otkriva da je On kao Božji Sin božansko biće koje poseduje puninu Božje prirode? Jovan 1:1; Filibljanima 2:5,6

Postoji samo jedno Biće koje se s pravom može identifikovati kao Bog u smislu da je Najviši, iznad svih drugih, pokretač i izvor svih stvari. Ta Osoba je Bog Otac (1 Kor 8:6; Ef 4:6; Jovan 17:3; Otk 21:22). Međutim Bog ima jedinorodnog Sina koji proizašao (nije stvoren) iz Njegovog sopstvenog bića. Jasno je da to znači da Bog i Hristos moraju deliti istu božansku prirodu. Zato je u svojoj prirodi Hristos Bog (ili božansko Biće), iako nije Osoba koju Biblija naziva “jedinim pravim Bogom”.
Hristos je u biti bio Bog, u najvišem smislu te reči. On je bio s Bogom od večnosti, Bogom nad svima, koji je blagosloven vavek. Gospod Isus Hristos, božanski Sin Boga, postojao je od večnosti, kao posebna osoba, a ipak jedno s Ocem. On je bio nenadmašna slava neba, zapovednik nebeskih duhovnih bića, i s pravom je primao obožavanje anđela.” – The Faith I Live By, str.46

Da li je Hristovo božanstvo na bilo koji način manje od božanstva Boga Oca? Kol 2:9; Kol 1:19

Kao što ljudski sinovi nisu ništa manje ljudi od njihovih očeva, tako ni Hristovo božanstvo ne može ni malo biti manje od Očevog.

“Prineta je potpuna žrtva; jer “Bogu tako omili svet, da je i Sina svojega jedinorodnoga dao” – ne stvorenog, kao što su anđeli, niti usvojenog, kao što je grešnik kojem je oprošteno, već kao Sina dobijenog kao verna slika Božje ličnosti, i u svom sjaju Njegovog veličanstva i slave, Onog koji je jednak sa Bogom po autoritetu, dostojanstvu i božanskoj savršenosti. U Njemu nastava sva punina božanstva telesno.” – Znaci vremena, 30. maj, 1895.

KLJUČNA MISAO: Hristovo božanstvo je naša garancija večnog života. Onaj koji je jednak sa Bogom platio je cenu za naše grehe i služi za nas pred prestolom Božjim.