6. Božji Atributi

Božji Atributi

U našoj lekciji ove sedmice bavićemo se nekima od Božjih atributa. Pogledaćamo samo kratko neke od Njegovih kvaliteta. Poznanje Boga je “… visine nebeske, šta ćeš učiniti? dublje je od pakla, kako ćeš poznati? Duže od zemlje, šire od mora.” (Jov 11:8-9) A ipak i pored činjenice da nikad ne možemo “savršeno dokučiti Svemogućeg” (Jov 11:7), mi imamo prednost i dužnost da o Njemu saznamo onoliko koliko je otkrio o sebi.

Ovo je apsolutno neophodno jer s Bogom možemo razviti odnos samo dok učimo da ga ljubimo i da Mu verujemo. A kako da verujemo nekome za koga ne znamo kakva je osoba? Da li bi se žena udala za čoveka za kog bi sumnjala da li će moći da se stara o njoj i deci koju bi imali? Slično, milioni ljudi u svetu nemaju poverenja u Boga i neće da se pouzdaju u Njega jer ne znaju ili ne veruju da On može ili hoće da im pomogne u njihovoj situaciji. Nepoznavanje Boga u svakom slučaju je razlog za neverovanje i posledičnu bezbožnost koja preovladava u crkvi i svetu.

 

1. DEO: SVEMOĆ

Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile Njegove i jake moći ne izostaje nijedno? (Isa 40:26)

Bog poziva ljude da Ga posmatraju u čudesima neba. “Podignite gore oči svoje”, kaže On,” i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile Njegove”, Isaija 40:26. Bog želi da proučavamo dela beskonačnosti, i da iz toga naučimo da Ga ljubimo, obožavamo i slušamo. Nebo i zemlja svojim bogatstvom treba da nas nauče lekcijama o Božjoj ljubavi, brizi i sili.” – Saveti učiteljima, str. 456

Koji događaj iz vremena Isusa Navina ilustruje Božju silu nad prirodnim silama? Isus Navin 10:12,13

“Ovo moćno čudo svedoči da je sve stvoreno pod upravom Stvoritelja. Sotona nastoji pred ljudima da sakrije božansko delovanje u materijalnom svetu, da bi izgubili iz vida neumorno delovanje velikog Uzroka. Ovo čudo ukorava sve koji prirodu uzdižu iznad Boga prirode.

“Bog po svojoj volji poziva sile prirode da slome moć Njegovih neprijatelja. „Oganj i grad, sneg i magla, vetar silni, koji izvršuje reč Njegovu. (Ps 148,8). Kad su neznabožački Amoreji ustali da se suprotstave Njegovoj nameri, Bog je posredovao i „bacio… s neba na njih grad kameni” na Izraelove neprijatelje. Nama je rečeno da će se na kraju istorije ove Zemlje odigrati veća bitka kad „Jahve otvori svoju oružanu, izvuče oružje gneva svojega” (Jer 50,25). „Jesi li ulazio u riznice snežne? ili riznice gradne jesi li video, koje čuvam za vreme nevolje, za dan boja i rata? (Jov 38,22.23) – Patrijarsi i proroci, str. 509

Koju istinu o Božjoj sili je Isus nastojao da utisne u svoje učenike? Mat. 19:26

“Postoje čuda koja treba da se iskuju u iskrenom obraćenju, čuda koja se sada ne naziru. Najveći ljudi na zemlji nisu uskraćeni za Božju čudotvornu silu. Ako rade zajedno s Njim i ako budu koristili prilike, obavljajući svoju dužnost hrabro i verno, Bog će obratiti ljude koji zauzimaju važne položaje, ljude od intelekta i uticaja. Kroz silu Svetog Duha mnogi će prihvatiti božanske principe…” – Lift Him Up, str.293

KLJUČNA MISAO: Pošto sva sila pripada Bogu, mogu mirno da se stavim pod Njegovo staranje, misleći samo na to kako da se pouzdam u Njega i da Mu budem poslušan u svemu.

 

2. DEO: VEČNOST

Jer podižem k nebu ruku svoju i kažem: Ja sam živ doveka. (5 Moj 32:40)

Jedna od izuzetnih osobina pravog Boga jeste da On živi večno. Uvek je postojao i uvek će. Nema sumnje da smo se svi bavili pitanjem, naročito kad smo bili deca, “odakle je došao Bog?”. Danas kao odrasli ljudi znamo da je to pitanje uzaludno. Bog je uvek postojao. To je nešto što se ne traži od nas da razumemo, i teško da bismo razumeli i kad bi nam bilo objašnjeno. Međutim to je velika istina koja daje stabilnost, strpljenje i smisao našem postojanju jer shvatamo da pošto imamo posla sa takvim Bićem, ništa ovozemaljsko ne može poništiti Njegove planove za naš život. Iako možda moramo strpljivo čekati na ispunjenje Njegovih obećanja, ona će sigurno biti ispunjena, a pošto su naši životi deo Njegovog života, možemo sebi priuštiti da čekamo dok On ne bude smatrao da je došlo vreme za njih.

Da li je Hristos iste starosti kao Otac? Drugim rečima, da li postoji oduvek? Da li ima početak? (Priče 8:22-30)

Biblija kaže da je Hristos “jedinorodni Sin Božji”. On je rođen, nije stvoren. A to kad je rođen, nije naše da se bavimo tim, niti bismo mogli kada bi nam se i kazalo. Prorok Mihej nam ovim rečima kaže sve što možemo znati o tome, “A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izrailju, kojemu su izlasci od početka, od večnih vremena.” (Mihej 5:2) Postojao je trenutak kad je Hristos istupio i došao od Boga, iz Očevog naručja (Jovan 8:42, 1:18), ali to je bilo tako davno u danima večnosti da je ograničenom umu to praktično bez početka.” – Hristos i Njegova pravednost – Da li je Hristos stvoreno biće? od I.Dž. Vagonera

Koju istinu u vezi Božjeg postojanja nebeska bića stalno imaju na umu? Otk 4:8

Božja večnost prikazuje se u Bibliji na nekoliko različitih načina. U Otkrivenju nebeska bića govore o Njemu kao o Onome koji je “bio, koji jeste i koji će doći”, Onome koji postoji u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. To je titula koja se koristi isključivo za Boga, Onoga koji sedi na prestolu, i sugeriše da u smislu apsolutne večnosti, samo Onaj koji sedi na prestolu je oduvek postojao. Pročitajte Otkrivenje 1:4,5 i videćete da se ta titula koristi za Boga Oca, za razliku od Isusa Hrista i “sedam duhova koji su pred prestolom”.

KLJUČNA MISAO: Kroz veru u Sina Božjeg ljudi mogu zadobiti život koji se meri sa životom Boga

 

3. DEO: BESKONAČNOST

Jesam li ja Bog izbliza, govori Gospod, a nisam Bog i izdaleka? Može li se ko sakriti na tajno mesto da ga ja ne vidim? govori Gospod; ne ispunjam li ja nebo i zemlju? govori Gospod. (Jer 23:23-24)

Reč “beskonačnost” odnosi se na stanje u kojem apsolutno ne postoje limiti. Mi često koristimo tu reč jer je ona deo našeg rečnika. Međutim samo kad se koristi za Boga može se koristiti precizno jer sve stvari su na neki način ograničene, osim Boga. U svojoj mudrosti, sili i znanju Bog apsolutno nema granica. Taj koncept je zaista poseban, ali sve što znamo o Bogu nagoni nas da prihvatimo da je to istina.

Kako je apostol Pavle izrazio beskonačnost Božje prirode i bića ? Dela 17:27,28

Pavle je pokušao da uveri Atinjane da Boga nije teško naći. Oni nisu imali razloga da misle da je On nedostižan ili da bi upoznati Ga bio težak proces, jer “nije daleko ni od jednoga od nas”. “Jer kroz Njega živimo, mičemo se i jesmo.” To je zanimljiva fraza, naročito u svetlu onoga što je Pavle hteo da istakne. Kako se može reći da živimo u Bogu? Kako se može reći da se mičemo u Bogu?

Strah od panteizma neke je doveo do poricanja činjenice da je sam Bog prisutan na svim mestima. Međutim, dok panteizam uči da je sve deo Boga, Biblija uči da je Bog prisutan na svakom mestu. Drugim rečima, nema mesta gde možemo otići a da Bog nije tamo. To ne znači da obožavamo mesta i stvari jer je Bog tamo prisutan, već da možemo obožavati Boga i prepoznati Njegovo prisustvo bez obzira gde se nalazimo.

Kojim rečima je car Solomun otkrio istinu da je Bog biće bez ograničenja? 1 Car 8:27

Bog je Solomunu obećao mudrost veću od svakog ko je bio pre njega i ko će doći posle njega. (1 Car 3:12). Nema sumnje da je njegova izjava u vezi Božje beskonačnosti bila otkrivenje mudrosti koju mu je Bog dao. Solomunova izjava “Nebesa i nebesa nad nebesima ne mogu Te obuhvatiti” bila je revolucionarna u one dane kad su mnogi Izraealci obožavali vrlo ograničenog Boga kojem su mogli imati pristup samo u hramu u Jerusalimu. Solomun je prepoznao da je Bog osoba bez ikvakvih ograničenja i da iako je odlučio da otkrije ili pokaže svoju prisutnost na raznim mestima, u stvarnosti On je prisutan svugde.

KLJUČNA MISAO: Služeći Bogu koji je beskonačan imam sigurnost da su moji mali problemi od male važnosti; mogu biti zadovoljan u svim okolnostima.

 

4. DEO: SAMOPOSTOJANJE

Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi; (Jovan 5:26)

“U njoj beše život i život beše ljudima videlo.“ (Jovan 1:4) Ovde se ne govori o telesnom životu, već o besmrtnosti, životu koji je isključivo Božje vlasništvo. Reč, koja je bila u Boga, i koja je bila Bog, imala je taj život. Telesni život je nešto što se daje svakom pojedincu. Taj život nije večan ni besmrtan jer ga Bog, darovalac života, ponovo uzima. Čovek nema vlast nad svojim životom. Ali život koji je Hristos imao nije bio posuđen. Niko ne može oduzeti taj život od Njega. „Ja ga sam od sebe polažem“ (Jovan 10:18), rekao je. U Njemu se nalazio život, izvorni, neposuđen, nedobijen. Takav život nije svojstven čoveku. On ga može posedovati isključivo kroz Hrista. Ne može ga zaraditi; on mu se daje kao besplatan dar ako odluči da veruje u Hrista kao svog ličnog Spasitelja. „A ovo je život večni: da poznaju Tebe, jedinoga pravog Boga, i koga si poslao – Isusa Hrista.“ (Jovan 17:3) To je izvor života koji je slobodno dostupan svetu. ” – Odabrane poruke, 1. knjiga, str. 296-7

Kako prvi stih Biblije naglašava Božje samopostojanje? 1 Moj 1:1

Biblija nam jednostavno kaže da je Bog u početku stvorio sve. Ljudski um uzalud nastoji da odgovori na pitanje “šta je bilo pre početka.” Jedini moguć odgovor je, “pre početka je bio Bog”. Sve je došlo od Boga i sve postoji silom Božjom, ali sam Bog nema ishodišta, nema porekla, nema početka. Bog jeste, i to je sve što zaista možemo reći na tu temu.

Kojim imenom je anđeo Gospodnji, Isus Hristos, otkrio sebe Mojsiju? 2 Moj 3:14

Kad se Isus, “anđeo Gospodnji” pojavio pred Mojsijem u gorućem grmu, došao je kao predstavnik svog Oca, Svemoćnog Boga. Došao je s Očevim autoritetom i otkrio Mojsiju Božje ime Jehova, ili Jahve. To ime u slobodnom prevodu znači “JA SAM”, i sugeriše samopostojanje Boga, na kojeg se odnosi.

Šta bi Bog mogao da kaže da bi sebe objasnio ljudima? Kako bi mogao da objasni svoje postojanje? Pred takvim strašnim Bogom čovek se mora pokloniti u poniznosti i priznati svoje ništavilo. Sve što može da razume u vezi Božjeg postojanja otkriveno je u imenu kojim se objavio Mojsiju. On je veliki JA SAM. On jeste i to je kraj priče. Sve stvari u beskrajnom svemiru imaju ishodište, imaju početak, ali za Boga se može samo reći da On jeste.

KLJUČNA MISAO: Ponos ne može ostati u srcu onog ko prepoznaje Božju veličinu i shvata svoju malenkost u poređenju s Njim.

 

5. DEO: NEPROMENJIVOST

Jer ja Gospod ne menjam se; zato vi, sinovi Jakovljevi, ne izgiboste. (Mal 3:6)

Pošto je Bog apsolutno savršen, On se ne može promeniti. Kad bi se Bog menjao, onda bi morao da se promeni iz stanja savršenstva u stanje nesavršenstva. Zato je lako razumeti zašto Biblija insistira na mnogim mestima da je Bog nepromenjivo biće, tj. biće koje se ne može promeniti. To znači da uvek možemo biti zavisni od Njegove milosti, pravednosti, ljubavi, brižnosti itd. Ne moramo da se zamaramo pitanjem “Da li je Bog danas raspoložen ili neraspoložen?”, ili “Da li me Bog i dalje ljubi?”. Možemo uvek biti apsolutno sigurni na čemu smo s Bogom, jer Njegova reč jasno otkriva kakva je On ličnost, i to se nikad ne menja.

Uprkos tome što se pobunio protiv Boga, koje Božje osobine su Valaamu bile dobro poznate? 4 Moj. 23:19

Valam je znao da uprkos Valakovoj upornosti i njegovoj (Valamovoj) velikoj želji da primi Valakovu nagradu, Bog se nije mogao podmititi, navesti ili bilo kako nagovoriti da promeni svoje principe. Ono što je rekao to će i učiniti. Blagoslovio je Izrael i to neće povući.

Kakvu sigurnost možemo imati dok tražimo spasenje kroz Hrista? Jev 13:8

“Sa stalnom promenom okolnosti, u našem iskustvu dolazi do promena; i u tim promenama mi smo ili ushićeni ili potišteni. Ali promena okolnosti nema moć da promeni Božji odnos prema nama. On je isti juče, danas, i zauvek; i On traži da imamo bezrezervno poverenje u Njegovu ljubav.” – In Heavenly Places, str.120

“Isus se nije promenio. S Njim nema promenjivanja ni menjanja videla i mraka; On je isti juče, danas i zauvek. On i dalje voli i sažaljeva grešnike, i nastoji da ih privuče k sebi da bi im mogao pružiti božansku pomoć. On zna da se đavolska sila bori za vlast nad svakom dušom koja teži da bude ispravna; ali Isus je došao da slomi sotoninu moć i da oslobodi zarobljene. On će dati pomoć odozgo,da bismo mogli videti i odupreti se kušanju neprijatelja. Kroz zajednicu s Bogom možemo steći božansku pronicljivost; ali sotona uvek pokušava da spreči ljude da se mole. On nastoji da ispuni njihovo vreme poslom ili zadovoljstvima, ili da ih navede na takvo zlo da više neće imati ni želju da se mole.” – Bible Echo, 1. mart, 1893

KLJUČNA MISAO: Oni koji budu kao Hristos biće isto tako nepromenjivi u svojim načelima i pristupu životu.

 

6. DEO SAMODOVOLJNOST

Jer ko pozna misao Gospodnju? Ili ko Mu bi savetnik? Ili ko Mu napred dade što, da Mu se vrati? Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve. Njemu slava zauvek. Amin. (Rim 11:34-36)

Bog ne zavisi ni od jednog bića u svemiru. Njemu nije potrebno nijedno stvorenje ni stvar da bi opstao. Mi ne možemo da Ga savetujemo ili ubeđujemo kako da pravilnije postupa. On sam je izvor sve mudrosti i sile. U sebi ima sve što Mu treba. Svi zavise od Njega u SVEMU, ali On sam ne zavisi ni od koga.

Koja Božja objava naglašava činjenicu da Njemu ne treba ništa ni od kog stvorenja u svemiru? Ps. 50:12

Mnoge primitivne religije, a nažalost čak i sami Jevreji velikim delom, veruju da su žrtve koje su prinosili Bogu imale za cilj da Ga umilostive. Oni su verovali da Njemu treba meso i krv životinja, miris kada, njihov prinos u novcu, i kao rezultat toga verovali su da time u stvari pomažu Bogu i čine Mu uslugu. Upravo takav stav vodi u samopravednost u našoj religiji. Ljudi su navedeni da veruju da su potrebni Bogu i to zato što Mu “pomažu” (bilo delima ili darovima), i to ih onda čini dobrima i stavlja u dobar položaj pred Bogom. Međutim pošto shvatamo da sve pripada Bogu, onda ćemo razumeti i našu krajnju zavisnost od Njega i našu potpunu ništavost i nedovoljnost. Ovo je jedini siguran stav koji hrišćanin može da ima.

Koji je jedini podesan dar koji možemo dati Bogu koji sam poseduje sve stvari? Ps. 116: 12,13; 1 Dnev 29:14

David je prepoznao ono što mnogi danas ne razumeju. Sve što možemo učiniti da stvarno zadovoljimo Boga je da uzmemo ono što nam On daje. Mi ne možemo stvarno dati nešto onome koji poseduje sve, ali možemo pokazati našu potrebu za Njim ponizno prihvatajući spasenje koje nam On nudi. U stvari, to je jedino što će Boga zadovoljiti, jer samo u tom odnosu sa Bogom ćemo prepoznati Njegovo potpuno vlasništvo nad našim životom i vratiti Mu darove sa iskrenom zahvalnošću iz srca.

Mi nikad ništa ne možemo stvarno dati Bogu. Sve dolazi od Njega i pripada Njemu po pravu. Međutim možemo da priznamo Njegovo vlasništvo i pokažemo Mu svoju ljubav i zahvalnost dobrovoljno Mu vraćajući ono što je stavio u naše ruke.

KLJUČNA MISAO: Mi ništa ne možemo dati Bogu. Sve što stvarno možemo je da pokažemo zahvalnost za ono što je On nama dao.

 

7. Božji Karakter