Marija, Isusova Majka

by Aleksandar Petrović

Otrežnjujući biblijski pogled na Mariju, Isusovu majku, raskrinkava mnoge lažne tradicije koje kruže o ovoj izvanrednoj ženi. Ova serija predavanja je veoma važna za svakog hrišćanina kako bi se upoznao sa istorijom ove teme, koja nam isto tako može dati indicije šta uskoro dolazi. Sotona ide okolo pokušavajući da prevari ako je moguće i izabrane, a pogotovo one koji nisu spremni da se suoče sa prevarom. Sva naša zaštita od lažne nauke se nalazi u Bibliji. Svako učenje mora biti uspoređeno sa onim što Biblija kaže i ako uči suprotno, mora biti odbačeno.

Pitanja koja se proučavaju u ovoj seriji su:

  • Šta Biblija kaže o Mariji ako ja verovanja dolaze čisto iz tradicije?
  • Iako je Marija bila pravedna i ponizna žena, da li je zaista začeta bezgrešno i bila bez greha ceo svoj život?
  • Da li ju je bog pozvao da bude večna devica?
  • Da li se uznela na nebo tri dana nakon smrti, kako neki tvrde?
  • Da li zaista sada posreduje pred Isusom kao Kraljica Neba?
  • Da li ona zaista komunicira sada sa ljudima u vizijama i proročanstvima?
  • Zašto milioni veruju da ona ima iste atribute i moći kao Isus?
  • Da li imamo u istoriji zabeležene neke druge religije koje obožavaću majku i dete?
  • Zašto sve više različitih vera danas počinje da je poštuje?
  • Da li će ona igrati jednu od glavnih uloga u događajim a poslednjih dana i biti odlučujući uticaj koji će dovesti svet u ekumensku zajednicu pred milenijum mira?

1. Biblijski Portret Marije

U ovom zapanjujućem otkrivenju o ovoj slabo proučenoj temi, pastor Bor pokazuje jasno, iz autoritativnih rimo-katoličkih izvora da ono što Sveto Pismo pripisuje ekskluzivno Isusu i nikom drugom, oni takođe pripisuju Mariji.

2. Kult Device Majke

U ovoj epizodi, pastor Bohr se pronicljivo okreće zapanjujućoj istoriji o počecima obožavanja majke i sina koje se još uvek nalazi u mnogim kulturama u svetu.U Edemskom Vrtu, Bog je obećao da će poslati Seme koje će slomiti sotoninu silu nad čovečanstvom. Dok je sotona razmišljao o tom obećanju, smislio je način da oponaša najavljenog Spasitelja. Videćete načine na koje je uticao na Nimroda, Navuhodonosora, i čak uticao na Izraelce da se klanjaju Tamuzu (Jezekilj 8:8) i Kraljici Neba (Jeremija 7:18) Ovaj način bogosluženja se raširio po svetu nakon vavilonske kule i obnovljen je od Navuhodnonosora koji je obnovio kulu u Vavilonu. ovo predavanje je prepuno fascinantnom istorijom koja daje čcrste temelje za izučavanje ove teme, Marije, Majke Isusove.

3. Marija Isusov Suparnik

Pažljivo istraživanje visokih rimokatolilčkih autoriteta pokazuje sve atribute koje Biblija ekskluzivno pripisuje Isusu, rimokatolička teologija pripisuje i Mariji. Ne samo da ih podjednako pripisuje Isusu i Mriji, nego neke od njih oduzima samom Isusu i daje ih eksluzivno Mariji. Na primer, Isus više nije pun milosti, kako Biblija jasno kaže, nego mu je, po njhiovim rečima, dojadilo da zastupa ljude pa je zadržao za sebe ulogu suca i izvršenje kazne, a Mariji je predao da bude puna milosti i da zastupa grešnike.

4. Besprekorna Obmana

Biblija svedoči da je Marija, Isusova majka, uprkos svim njenim predivnim i plemenitim vrlinama, bila potpuno ljudsko biće, sa palom ljudskom prirodom, i da je ona sama trebala Spasitelja da je otkupi i spasi iz greha. Rimokatolička doktrina, vanbiblijski, na osnovu ljudske tradicije, prenosi Hristove atribute na Mariju, udaljujući Isusa od grešnika i pretvarajući Mariju u pravog spasitelja čovečanstva.

5. Mit O Apostolskom Nasleđu

Kao što je jevrejska nacija, paraleleno sa zapisanim knjigama Mojsija, sudija i proroka, imala oralnu tradiciju, koja je navodno takođe izvorno krenula od samog Mojsija, i koristeću koju je oblikovala religiozne zakone po svoj volji, pa čak i po kojoj su razapeli Mesiju, tako se i Rimokatolička crkva poziva na tradiciju predanja koje su navodno nasledili oralno od Isusa i apostola, a koja nije zapisana u Bibliji. Koristeći tu tradiciju, oblikovali su svoja religiozna pravila koja kompletno negiraju ono što jasno piše u pisanoj Božjoj Reči.

6. Petar i Stena

Da li je Isus rekao Petru da je on (Petar) ta stena na kojoj će sagraditi crkvu koju vrata pakla neće nadvladati?

7. Poslednja Dogma

Rimokatolička crkva je proglasila 4 dogme o Mariji. U toku su rasprave o proglašavanju poslednje dogme, koja kaže da se Marija, po svojoj smrti, nakon tri da uznela na nebo, kao Isus. Šta Biblija kaže o tome?

8. Ekumenska Marija

Neke navodne izjave Marije iz prošlosti, pre nego je rimokatolička crkva pokrenula ekumenski pokret, se ne uklapaju sa ekumenizmom. Iz rog razloga se radi na Marijanizaciji ekumenskih crkava, kako bi postali prijemčivi za stvari koje se u rimokatoličkoj crkvi pripremaju objaviti kao dogma u vezi Marije.

Related Articles

Ostavi Komentar