Totalni Napad II

by Aleksandar Petrović

Serija predavanja Totalni Napad je detaljno proučavanje knjige Otkrivenja, poglavlje po poglavlje. Potpuni napad sila tame na Isusa Hrista u poslednjim danima istorije ovog planeta i efekat ovog rata na svakog pojedinca su jasno prikazani kroz biblijska proročanstva. Lepota Hristovog Kraljevstva i zakona su predstavljeni nasuprot Sotoninoj vlasti i planovima, i Sotonske obmane su jasno razotkrivene tako da niko nema izgovor.

Zahvaljujući Božjoj milosti, ovo, i druga predavanja (neke epizode su još u procesu prevođenja), Waltera Veitha vam predstavljamo našem jeziku.

 

216RS – Islamska veza

Ova tema je golicala znatiželju mnogih predavača. Kako se Islam uklapa u sliku sveobuhvatnog sukoba? Da li je ovo politički, religiozni ili religiozno-politički sukob? Odakle dolazi i koji su njegovi ciljevi? Kako utiče na ekumenizam i na učenje o spasenju u Hristu? Pronađite odgovore u ovom informativnom predavanju. Jasna linija je povučena kroz istoriju, pokazujući da je realnost mnogo puta potresnija od teorije.

 

 

217RS – Antihristov zločin

Ovaj video razotkriva zakulisne radnje Antihrista – kako postavlja sebe u Božji hram gradeći sebe Bogom sa vlašću iznad samog Svemogućeg, tvrdeći da ima vlast da promeni čak i Hristove zapovesti. Implikacije ovih promena koje su zavele ceo svet, su jasno predstavljene. Još jednom, Biblija i samo Biblija se koristi kao izvor da raskrinka njegovo delovanje.

 

 

218RS – Dve zveri postaju prijatelji

Ovo predavanje analizira Otkrivenje 13. glavu gde zver iz mora i zver iz zemljepostaju prijatelji, što doživljava vrhunac u novom sistemu bogosluženja koji se klanja prvoj zveri. Jasni dokazi su predstavljeni o prirodi ovih političkih sila i njihovim ciljevima. Pošto su ovo pitanja života ili smrti sa večnim posledicama, neophodno je da razumemo ko su ove sile.

 

 

219RS – Vavilonsko vino

Biblija govori o Vavilonu poslednjeg vremena koji će zavesti ceo svet. Učenja ove sile poslednjeg vremena mogu biti pronađena u drevnom Vavilonu. U ovom predavanju, drevna religija Vavilona i njeni počeci se prate kroz istoriju sve do vremena u kojem mi živimo. Jasno je otkriveno da je ova drevna religija još uvek živa u religioznim sistemima našeg doba, obučena u finu odeću da bude prikrivena od očiju običnog posmatrača.

 

 

220RS – Žena jaše zver

Analiza Otkrivenja 17 koje opisuje ženu koja kontroliše koaliciju sila. Žena ima atribute misteriozne religije Vavilona, i podstiče svet da prati njene zapovesti. Detaljna egzegeza je predstavljena, upoređujući opšte poglede na ovo poglavlje sa realnošću današnjice. Poglavlje postavlja scenu za konačne događaje u sukobu između dobra i zla.

 

 

222RS – Mistično carstvo smrti

Kuda mrtvi odlaze? Šta Biblija uči o ovom pitanju? Da li postoji pakao? Život posle smrti? Reinkarnacija? Da li postoje duhovi? Da li Biblija govori išta o spiritizmu? Otkrijte učenje Biblije o ovom često pogrešno shvaćenoj temi.

 

 

223RS – Agenda Nju Ejdža

Ovo predavanje opisuje načine na koje su razna, navodno hrišćanska, društva manipulisala duhovnom scenom kako bi pripremili teren za dolazak kosmičkog Hrista koji zadovoljava potrebe svih religija. Razotkrivaju se pokreti Hrišćanska Nauka, Mormoni, Jehovini Svedoci, i Novo Doba (New Age). Takođe se razmatra i Maitreya i njegovo nebiblijsko učenje i manifestacije lažnog Hrista u našem svetu danas. Da li New Age ima uticaj samo na zaluđenike ili na ceo svet?

 

 

224RS – Da svi budu jedno

U doba religijske tolerancije i ekumenizma, stare sekire su zakopane. Crkve se ujedinjavaju, koje su dugo vremena bile podeljene u vezi pitanja doktrine.Da li su ovi događaji zasnovani na vernosti Bibliji ili humanitarnim principima? Da li je istina žrtvovana radi jedinstva? Da li se krećemo ka dobu lažnog mira na koji nas Biblija upozorava? Ovo predavanje takođe razmatra filozofije nekih vodećih propovednika, kao na primer Roberta Šulera, Bili Grejema i drugih. Ko zaista vodi ovaj ekumenski pokret?

 

 

225RS – Tuđi oganj

Tuđi Oganj se bavi čudesnim manifestacijama koje nalazimo u modernom hrišanskom bogosluženju.Izvor i metodi mega crkva i njihove religije koja je fokusirana na potrebe, su potpuno razotkriveni. Šta je izvor njihove inspiracije? Odakle oni izvlače učenja kojim napajaju vernike? Kuda idu crkve vođene od ljudi kao Robert Schuller, Bill Hybels, Rick Warren, Kenneth Copeland, Benny Hinn, itd. sa svojom filozofijom?

 

 

226RS – UN i okultna agenda

Da li Ujedinjene Nacije imaju samo političku agendu ili imaju i duhovnu ili religioznu dimenziju u svojim aktivnostima. U ovom predavanju je jasno otkrivena agenda skrivena iza scen. Od svog osnivanja do konačnog cilja, stvaranje ujedinjenog političko religioznog sistema je analizirano kao i dalekosežne posledice za svakog pojedinca na Zemlji i moguće katastrofalne posledice za one koji se uzdaju u spasenje isključivo u Hristu.

 

 

227RS – Borba divova

Velika borba između Hrista i Sotone kroz vekove, je opisana u knjizi Otkrivenja, dvanaestom poglavlju. MržnjaLucifera prema Božjem Sinu i prema svima koji ga budu pratili je dovela do mnogo više krvoprolića, boli i patnjenego što mnogi misle. Progonstvo svih koji veruju Bibliji u srednjem veku kao i veliki konačni sukob, koji će doči na celu Zemlju, su razotkriveni u ovom predavanju.

 

 

228RS – Stena za odmaranje glave

Proučavanje desetog poglavlja knjige Otkrivenja otkriva suparnika zveri koja će izaći iz bezdana (carstvo zla). Ono razotkriva organizaciju koju Bog podže da se suprotstavi mnoštvu grešaka koje Sotona postavlja u svet da otme čoveku spasenje. Ovoj organizaciji će biti data moć posebne poruke upozorenja i ona stupa na scenu u pravo vreme u biblijskom proočanstvu da najavi večno jevanđelje spasenja u Hristu.

 

 

229RS – Božji dar vođstva

Jedna od najznačajnijih karakteristika organizacije koja se suprotstavlja Sotonskom carstvu kako je predstavljeno u Otkrivenju 12 i 14 je da imaju svedočanstvo Isusovo koje je duh proroštva. Da li Bog još uvek govori modernom čoveku? Među mnogim navodnim prorocima koji tvrde da imaju poruke od Boga, da li postoji glas koji dolazi od prestola milosti? Kao identifikovati pravog proroka? Šta Biblija otkriva o tome?

 

 

230RS – Poslednja opomena Zemlji

Proučavanje 14. glave Otkrivenja sa finalnom prukom upozorenja svetu. Poruka tri anđela je jasno prikazana kao suprotnost carstvu koje se uspostavlja od strane političkih i religioznih moćnika našeg vremena. Ovo je najozbiljnije upozorenje ikada dato čovečanstvu i doživljava vrhunac sa drugim Hristovim dolaskom. Svi moraju znati šta sadrži ova poruka.

 

 

231RS – Glasna Vika

Glasna Vika se bavi Otkrivenjem 18. Razotkriva završne događaje gde Bog opisuje uništenje sila koje danas vladaju svetom. Istražuje muzički svet, ekonomski, religijski, svet zabave, filma, hrišćanskog rocka i vidimo da su oni svi u harmoniji. Profesor Veith razotkriva njihovu skrivenu agendu. Glasna Vika je vrhunac upozorenja svetu.

 

 

232RS – 1844 i Završni Napad

Ovo predavanje se bavi sa završnicom proročanstva od 2300 dana/godina iz Danila 8 i 9. Ono pokazuje da će isto neprijateljstvo koje je kulminiralo Hristovim raspećem biti ponovo manifestovano pri završetku vremena. U hodnicima tajnih društava, u razmišljanju Nju Ejdža, postoji pokret da uništi one koji veruju u spasenje samo u Hristu i u istinitost Njegove reči. Iznose se dokazi o planovima da se unište oni koji stoje za istinu i pravdu.

 

 

233RS – Znaci i Čuda

Biblija upozorava da će se dešavati znaci i čuda na kraju vremena, kako bi zvaeli ako je moguće i izabrane. U ovom predavanju su predstavljeni gromoviti događaji u našem vremenu kroz otkrivenje sila pokreta Nju Ejdža i Marijinog pokreta, Učenja utvara i njihov odnos prema zapovestima crkve su suprotstavljeni rečima Biblije.Predstavljena su dva pogleda na sile koje će vladati u vremenu posletka.

 

 

234RS – Predstojeći Vrhunac Istorije

Hristov dolazak na kraju vremena je prorečen u Bibliji i ljudi su vekovima čekali taj veliki događaj. Šta Biblija zaista uči o Hristovom dolasku i da li je to u skladu sa ogromnim brojem učenja koje danas postoje u svetu? Da li postoji tajno uznesenje? Šta se dešava sa mrtvima kada Hrist ponovo dođe? U ovom predavanju dobijamo jasne odgovore na ova pitanja i vidimo kako Bog deluje u dešavanjima u svetu kako bi odbranio svoj narod.

 

 

235RS – Dugo očekivani milenijum mira

Svet očekuje milenijum mira u kojem će Hrist uspostaviti svoje carstvo i svo zlo će prestati. Kada će biti početak pravog milenijuma? Šta Biblija zaista uči o milenijumu u kojem će sveci suditi svetu? Kako se to suproti opštem ubeđenju da će ceo svet biti obraćen za Hrista? Pogledajmo kako će izgledati novi svet i Hristovo carstvo.

 

 

236RS – Najuzvišeniji poziv

Najuzvišeniji poziv je da ostavite sve i kreneta za Hristom. Isus je naložio svojim učenicima da propovedaju jevanđelje i da krštavaju one koji veruju u ime Oca, Sina i Svetog Duha. Ali da li je mislio na krštavanje beba ili odraslih ljudi? Da li postoji ispravan način krštavanja – prskanjem, polivanjem, uronjavanjem – ili nije važno? Šta Biblija otkriva o ovom kontroverznom pitanju krštenja – pravoj proslavi Hristovog vaskrsenja.

Related Articles

Ostavi Komentar