Naša Misija

Krajem prvog veka, nekih šezdeset i nešto godina nakon Hristovog raspeća i vaskrsnuća, apostol Jovan, kao prognanik na grčkom ostrvu Patmos, ispunjen Duhom Božjim dobija viziju događaja poslednjih dana čovečanstva kakvog ga znamo, pre Hristovog drugog dolaska, uništenja i obnovljenja zemlje. Ovu viziju zapisuje u poslednjoj knjizi Biblije, poznatoj kao Otkrivenje Jovanovo (tačnije bi bilo reći Otkrivenje Isusa Hrista), ili ponekad kao Apokalipsa.

Uprkos izuzetnoj važnosti koju ova knjiga ima za sve Hrišćane, pa čak i za one koji to nisu, u ovim završnim danima istorije ove planete, ni jedna druga knjiga Biblije, ili Svetog Pisma, nije tako slabo proučavana kao Otkrivenje, niti njene poruke toliko ignorisane. Na žalost, čak i mnogi ‘Božji ljudi’, koji su na sebe preuzeli odgovornost da podučavaju druge ljude istinama iz Svetog Pisma, uče ljude da Otkrivenje ne treba da čitaju jer je teško razumljivo, čak i za teologe, te da čitanjem Otkrivenja samo mogu da se zbune i izgube veru. O, kako se to suproti rečima samog Svetog Pisma.

Apostol Jovan na Patmosu

Apostol Jovan na Patmosu 

Jovan započinje svoju viziju sledećim rečima:

“Otkrivenje Isusa Hrista, koje dade Njemu Bog, da pokaže slugama svojim šta će skoro biti, i pokaza, poslavši po anđelu svom sluzi svom Jovanu, koji svedoči reč Božiju i svedočanstvo Isusa Hrista, i šta god vide. Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva, i drže šta je napisano u njemu; jer je vreme blizu.”

Otkrivenje 1:1-3

Vidimo da Jovan jasno kaže ‘Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva, i drže šta je napisano u njemu‘.

U skladu sa Jovanovim rečima, naša misija je da ove reči proroštva predstavimo i približimo ljudima koji možda nikada nisu imali priliku da ih pročitaju, ili su možda pokušali da ih čitaju ali ih nisu razumeli. Mnogi ljudi provode vreme uživajući u literarnim i dramskim delima poznatih pisaca, propuštajući lepotu, dramu i spasonosne istine Svetog Pisma. Počevši od stvaranja sveta za šest doslovnih dana i čovekovog pada u greh, preko životnih priča patrijaraha koji su konstantno posrtali, kroz vekove pokušavajući i uspevajući da održe veru i poznanje istine o Bogu i Njegovom planu spasenja za pali ljudski rod, preko kataklizmičkog opšteg potopa koji je skoro izbrisao ljudski rod sa lica zemlje ostavljajući samo osam duša, preko formiranja jevrejske nacije, pada u ropstvo i čudesnog izlaska iz Egipta, preko bezgrešnog utelovljenja Isusa Hrista, Njegovog raspeća i vaskrsnuća, pa sve do dramatične završnice velike borbe izmežu Hrista i Sotone, koja se vodi za večnu sudbinu svakog pojedinca, ne postoji drugo literarno delo čija, drama, dinamika i lepota izraza može da se meri sa Božjom Reči.

Uz ostale pouke i poruke, centralna poruka Otkrivenja generaciji koja će živeti neposredno pred sam Hristov drugi dolazak je sažeta u vesti koju iznose tri anđela:

Tri anđela iz Otkrivenja

Tri anđela iz Otkrivenja

Prvi Anđeo

I videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu. I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.

Otkrivenje 14:6,7

Drugi Anđeo

I drugi anđeo za njim ide govoreći: Pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnim vinom kurvarstva svog napoji sve narode.

Otkrivenje 14:8

Treći Anđeo

I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: Ko se god pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, I on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegovog, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred Jagnjetom. I dim mučenja njihovog izlaziće va vek veka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj, i koji primaju žig imena njenog. Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu.

Otkrivenje 14:9-12

Poruke prvog i drugog Anđela su već objavljene u celosti, ali ćemo se, na ovom blogu, pozabaviti njima jer su još uvek aktuelne i zapravo, njihova poruka je važna, kao deo celine tro-anđeoske vesti, do samog svršetka. Danas mi živimo u vremenu objavljivanja poruke trećeg anđela. Zastrašujuće stvari su pred nama, kriza kakva nije bila od postanja sveta. Mračni srednji vek, sa progonstvima, mučenjima i lomačama na kojima su bili spaljivani oni koji se nisu hteli odreći vere u Isusa Hrista u njenoj čistoti, će se ponoviti, strašniji nego što je bio prvi put. Ustaće narod na narod i krv će teći u potocima. Sile prirode će se oteti svakoj kontroli. Katastrofe će se umnožiti, poplave, zemljotresi, požari će postati skoro svakodnevna pojava, sa intenzitetom koji još nije zabeležen. Neizlečive bolesti će pustošiti celu planetu, ljudi će žvakati svoje jezike od bola i strah će se uvući u svako srce, tražiće mir, ali mira neće biti. Spas će tražiti u jedinstvu, stvaranju jedne svetske vlade koja će doneti mir i prosperitet. Duh Antihrista će pokrenuti mnoge da se ujedine pod njegovom komandom i istrebe one koji se ne potčine i prime žig zveri, optužujući ih da su oni uzrok Božjeg gneva i kazni koje padaju na svet.

Mnogi su čuli za žig zveri zahvaljujući holivudu i senzacionalističkim tekstovima u medijima i na web sajtovima, i imaju pogrešnu sliku da će to biti elektronski čip koji će se implantirati pod kožu, ili da je zver jedan moćan kompjuter koji ima podatke o svakom čoveku na ovoj planeti. Implantirani čip i centralna baza podataka o svakom čoveku, jesu deo plana elita koje svesno ili nesvesno, učestvuju u ispunjavanju reči Otkrivenja, ali žig zverin o kojem Biblija govori u Otkrivenju je nešto drugo i naša misija je da, dozvolivši Bibliji da sama sebe tumači, razotkrijemo šta je žig zverin i pozovemo svakog iskrenog čoveka da, umesto njega, primi pečat Boga živoga i Njegovu zaštitu od zala koja dolaze.

Jovan završava sa rečima

Jer svedočim svakome koji čuje reči proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;
I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovog, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života, i od grada svetog, i od onog što je napisano u knjizi ovoj.
Govori Onaj koji svedoči ovo: Da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.
Otkrivenje 22:18-20

Da, dođi, Gospode Isuse.