Walter Veith

Popravljanje Oštećenih Zidina

by Aleksandar Petrović

Ova serija predavanja je dodatak na seriju Totalni Napad. Uključeno je detaljno proučavanje severnog cara iz Danila 11 i bavi se biblijskim proročanstvima i njihovom primenom na današnje vreme. Fajt razotkriva severnog cara kao vođu globalnog političko-religioznog sistema koji obuhvaća sve religije. Takođe otriva identitet južnog cara. Da li je to Islam kao što neki tvrde? Da li je Alah isto što i naš Bog, kao što neki tvrde? Saznajte sličnosti između katolicizma i Kurana i budite informisani o merama koje ujedinjuju u kojima učestvuju mnoge svetske religije, a koje uništavaju istinu o Isusu. Najvažnije, budite utvrđeni u istini koju je Bog dao Svom ostatku i spremite se za skori Hristov dolazak.

 

271 – Nadeni Mu Ime Isus

Ovo proučavanje se bavi Hristovom centralnošću u planu spasenja. Pomirenje između Boga i čoveka je nemoguće ostvariti bilo kakvim kompropmisom bez Isusa. Nasuprot jasnom biblijskom učenju, neke denominacije pokušavaju ostvariti spasenje nekim drugim putem umesto kroz Isusa.

 

272 – Severni Car – 1. Deo

Biblijsko proučavanje Danila 11 uokvirava različita tumačenja proročkih ispunjenja. Počinje sa sumiranjem nekih istorijskih pogleda u vezi Danila 11 koji vide ovo proročanstvo kao paralelu sa Danilom 7 i 8.

 

273 – Severni Car – 2. Deo

Drugi deo se bavi proučavanjem južnog cara koji udara protiv Katolicizma u vreme kraja, ali isto istražuje intrige u vezi uspostavljanja uslova za konačnu pobedu severnog cara.Tajne spletke Napoleona, uspostavljanje lažnog sistema bogosluženja i falsifikovana teologija u vezi Antihrista, dispenzacionalizam i stvaranje jevrejske države i cionizma, sve je razmotreno.

 

274 – Žnjeti Vetar 1. Deo

Žnjeti Vetar 1. Deo podiže zavesu sa tajnih pokreta severnog cara (Papstva) da ostvari finalnu kontrolu nad umovima ljudi tako da ceo svet odluči da ga prati. Razmatraju se koridori vlasti dok se tajne odmotavaju kroz razne vojne i tajne organizacije Rimo-katolicizma, zajedno sa njihovim učešćem u političkim aspektima društva.

 

275 – Žnjeti Vetar 2. Deo

Drugi deo nas vodi do sadašnjih događaja u političkoj i religioznoj areni. Duboko proučavanje početaka Bilderbega zajedno sa organizacijama koje predstavljaju glavne igrače u koridorima moći koje pokazuju svoje jasno rimsko poreklo. U finalnoj analizi severni car diktira moralne vrednosti na suprot Božjim.

 

276 – Bronza Umesto Zlata

U predavanje Bronza Umesto Zlata otkrivamo tipologiju Solomona i njegovog sina Rehoboama i njihov anititp u religioznom svetu danas. Rehoboam je napravio vojničke štitove os bronze nakon što je egipatski car konfiskovao štitove od zlata koje je napravio Solomn. Rehoboam se pažljivije odnosio prema bronzanim štitovima nego prem zlatnim dok su bili u njegovim rukama, a tako se ponaša i moderni religijsko svet koj se zadovoljava sa zamenom jevanđelja lažnim.

 

277 – Daj Mi Ovu Planinu

Daj Mi Ovu Planinu suprotstavlja carstvo Božje sa carstvom Antihristovim, koji će uvesti lažno Božje carstvo u svet. Velike vođe, mega propovednici, u harmoniji sa političarima pokušavaju da uspostave krivotvorenu demokratsku teokraciju, tako stvarajući ikonu zverinu i obožavajući zver. Naš trud treba da bude da uđemo kroz uska vrata i uhvatimo se za carstvo i grad čiji graditelj je Bog.

 

278 – Severni Car Prigrljava Svetske Religije

Jevanđelje od bronze može lako biti oblikovano po zahtevima među-religijskog dijaloga. Žrtvovanje principa i same suštine spasenja omogućava ljudima da prigrle sve religije bez obzira da li te religije prihvataju ili negiraju Hristov primat.

 

279 – Temelji Mnogih Generacija 1. deo

Nema drugog temelja na kojem je Hristova crkva osnovana nego što je Isus Hrist. Ali dok svetske religije prigrljavaju jedna drugu u prividnom jedinstvu, Božji karakter mora biti opadan i huljen. U ovom predavanju Valter Fajt uspoređuje neke katoličke doktrine kao što je besmrtnost duše, pakao, ukidanje biblijskih zdravstvenih principa i dela koja ukidaju Hristovu službu. Ove doktrine se porede sa Kuranom …

 

280 – Temelji Mnogih Generacija 2. deo

Nema drugog temelja na kojem je Hristova crkva osnovana nego što je Isus Hrist. Ali dok svetske religije prigrljavaju jedna drugu u prividnom jedinstvu, Božji karakter mora biti opadan i huljen. U ovom predavanju Valter Fajt uspoređuje neke katoličke doktrine kao što je besmrtnost duše, pakao, ukidanje biblijskih zdravstvenih principa i dela koja ukidaju Hristovu službu. Ove doktrine se porede sa Kuranom …

 

281 – Objave S Neba

Objave s neba je priča o Isusu, njegovom autoritetu, božanstvu, ljudskosti, pomirenju i velikom planu spasenja koji obuhvaća ne samo ovu zemlju i čovečanstvo nego i samu budućnost neba. To je priča o božanskoj intervenciji i božanskim objavama sa prestola neba, koje upućuju ljude ka jedinom imenu kojim se možemo spasiti, Isusu Hristu

 

282 – Ilija

Isus je rekao da će Ilija doći i sve obnoviti. Ilija je antitip Jovana Krstitelja. On će biti onaj koji će obnoviti put kojim trebamo ići. U ovom proučavanju Volter Fajt razmatra tipološku priču o Josiji i konačno obnovljenje nebeske istine pre pada Jerusalima. On ga uspoređuje sa velikim sakupljanjem Božjeg naroda koje će se desiti 1844.

 

283 – Popravljanje Oštećenih Zidina

Božji karakter leži uništen na putevima teološkog kompromisa i otpada. Dužnost Božjeg naroda ostatka je da obnove “zidine Jerusalima”. Ovo proučavanje uključuje diskusiju o doktrinama koje izdvajaju narod ostatka od svake druge denominacije. “Popravljanje Oštećenih Zidina” je poziv na pokajanje i poziv na prihvatanje večnog jevanđelja na suprot osakaćenom jevanđelju koje se predstavlja svetu danas.

 

284 – Udaljite Se Od Šatora

“Udaljite Se Od šatora” se bavi ulaskom teologije severnog cara u samo srce Božjeg naroda. Pitanja su veoma ozbiljna jer sačinjavaju veliki otpad i mnogi ih prihvataju. Ovo je poziv da se distanciramo od teologije i prakse koji su suprotni suštini adventizma sedmog dana.

 

285 – Gumno

Ovo predavanje se bavi tipološkim izučavanjem scena suda koje uključuju gumno (mesto gde se vrši žito) u Starom Zavetu. Upoređujući ove verno prenesene događaje, mi možemo početi razumevati ozbiljnost pitanja vezanih za konačni sud. Tip će susresti antitip i ako je pokajanje i totalno posvećenje Bogu bilo preduslov u tipološkim događajima suda, koliko više mi, koji stojimo na kraju istorije, moramo biti svesni svoje pozicije u odnosu na velike istine o Božjem sudu.

 

Related Articles

Ostavi Komentar