11. Doktrina o Bogu u Poslednjim Danima

Ako je sav smisao života ljubiti Gospoda svog Boga svim svojim srcem, dušom, umom i snagom (Marko 12:30), onda je očigledno da svaka doktrina vredna poznavanja mora biti u nekakvom odnosu sa tim najvišim ciljem da upoznamo i ljubimo Boga svim svojim bićem.
Većina hrišćana je ubeđena da živimo u poslednjim danima. Većina hrišćana isto tako misli da dok se približavamo poslednjoj velikoj krizi da treba da se prema njoj odnosimo tako da budemo ugodni Bogu i da svedočanstvo koje iznosimo pred svetom bude ispravno, u skladu sa Božjim namerama.

Šta je pravi problem sa svetom? “Tama pogrešnih zamisli o Bogu obavija ovaj svet. Ljudi više ne poznaju pravi Božji karakter.Oni su ga pogrešno shvatili i pogrešno protumačili. Upravo u to vreme treba da se objavi božanska poruka, poruka koja prosvetljuje svojim uticajem, poruka koja ima spasonosnu moć. Istinu o Božjem karakteru treba objaviti. Tamu ovoga sveta treba da razagna svetlost Njegove slave, svetlost Njegove dobrote, milosti i istine.” – Hristove očigledne pouke, str.415

 

1. DEO: POZNAVANJE BOGA

I neće više učiti prijatelj prijatelja ni brat brata govoreći: poznajte Gospoda; jer će me znati svi od maloga do velikoga, govori Gospod; jer ću im oprostiti bezakonja njihova, i greha njihovih neću više pominjati. (Jer 31:34)

U ovom stihu nalazimo predivan izraz odnosa koji Bog želi da ima sa svakim ljudskim bićem. Bog obećava da će doći dan kada će gresi i nedela Njegovog naroda biti očišćeni i potpuno zaboravljeni. U taj dan ljudi neće zavisiti od drugih da dolaze Bogu u njihovo ime. Sveštenik i pastor neće imati odnos sa Bogom koji je nedostupan običnim ljudima. Sav Božji narod – svako pojedinačno – poznaće Ga. Naglasak u ovom stihu je na ideji da svaka osoba može i treba da ima odnos s Bogom u kome postoji lična bliskost i interakcija. To je Božja žarka želja i volja za Njegov narod, jer nas On ljubi i spasava kao pojedince, a ne kao grupe ili crkve.

Koja je Božja velika želja za ceo svet? Isa 11:9; 4 Moj 14:21

“Spasitelj čezne da otkrije svoju milost prema svetu i da ga prožme svojim karakterom. On je Njegovo otkupljeno vlasništvo i želi da ljude učini slobodnima, čistima i svetima. Iako Sotona nastoji da spreči ovu nameru, ipak će se krvlju prolivenom za svet izvojevati mnoge pobede koje će doneti slavu Bogu i Jagnjetu. Hristos neće biti zadovoljan sve dok pobeda ne bude potpuna i dok ne vidi »trud duše svoje i nasiti se«. (Isaija 53:11) Svi narodi na Zemlji treba da čuju evanđelje o Njegovoj milosti. Neće svi primiti Njegovu milost; ali »seme će njihovo služiti Njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu.« (Psalam 22:30) »A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjega«, jer »će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno.« »I bojaće se imena Gospodnjega sa zapada i slave njegove sa istoka sunčanoga.« (Danilo 7:27; Isaija 11, 9;59:19)” – Čežnja vekova, str. 827-8

Koje reči otkupljenog mnoštva u Otkrivenju 7 otkrivaju da oni imaju pravo poznavanje Božjeg identiteta? (Otk 7:9,10)

“Ove reči otkrivaju da otkupljeni znaju dve stvari. Prvo, oni znaju da je spasenje Božje i Hristovo delo, i da obojicu treba slaviti i hvaliti za ono što su učinili. Drugo, oni znaju da postoji samo jedan Bog i da je On onaj što sedi na prestolu. Isus se ispravno prepoznaje kao “Jagnje” Božje.

KLJUČNA MISAO: Poznavanje Boga će ispuniti zemlju zato što će Njegov narod otkriti to poznanje svetu svojim učenjem i svojim životom.

 

2. DEO: BOŽJA PORUKA

Iziđi na visoku goru, Sione, koji javljaš dobre glase; podigni silno glas svoj, Jerusalime, koji javljaš dobre glase; podigni, ne boj se. Kaži gradovima Judinim: evo Boga vašega. (Isa 40:9)

“Tama pogrešnih zamisli o Bogu obavija ovaj svet. Ljudi više ne poznaju pravi Božji karakter.Oni su ga pogrešno shvatili i pogrešno protumačili. Upravo u to vreme treba da se objavi božanska poruka, poruka koja prosvetljuje svojim uticajem, poruka koja ima spasonosnu moć. Istinu o Božjem karakteru treba objaviti. Tamu ovoga sveta treba da razagna svetlost Njegove slave, svetlost Njegove dobrote, milosti i istine.” – Hristove očigledne pouke, str.415

Šta će biti glavni fokus ostatka dok bude objavljivao pad Vavilona i upozoravao protiv primanja žiga zverinog? (Otk 14:7)

“Otkrivenje 14:6-12 predstavlja veliku krizu poslednjih dana. Ono nam pokazuje da su stvari za koje treba biti spreman: (a) Čas Božjeg suda (b) Pad Vavilona (c) Vreme žiga zverinog. Kako treba da se spremamo za ove izuzetne događaje? Na šta treba da se fokusiramo dok ulazimo u poslednji veliki sukob? Otkrivenje 14:7 nam daje odgovor, i interesantno je zapaziti da je to jedino mesto gde nam se daju uputstva šta treba da činimo u svetlu sukoba koji dolazi. Božja zapovest za nas je trostruka: (1) Bojte se Boga (2) Podajte Mu slavu (3) Poklonite Mu se. Zapazite da je fokus u potpunosti na Bogu. Ovu zapovest nikad ne može poslušati narod koji ima zbunjujuće ili pogrešne ideje u vezi toga ko je Bog u stvari.

U kom kritičnom aspektu delanje Božjeg naroda mora biti slično Hristovom? Jovan 1:18

“Nebo, gledajući dole i videći zablude u koje su ljudi zapali, znalo je da jedan božanski učitelj mora sići na zemlju. Ljudi u neznanju i moralnoj tami moraju imati svetlost, duhovnu svetlost; jer svet nije poznavao Boga, i On im se mora otkriti. Istina je pogledala dole sa neba i nije videla odraz svog lika; jer su gusti oblaci moralne tame i mraka obavili svet, i samo je Gospod Isus mogao da odagna te oblake; jer On beše svetlost sveta. Svojom prisutnošću On je mogao da rastera tamnu senku koju je sotona bacio između čoveka i Boga. Tama je pokrila zemlju i odvratna tmina ljude. Stalnim pogrešnim tumačenjima neprijatelja mnogi su tako prevareni da se klanjaju lažnom bogu, odeveni atributima sotonskog karaktera.

“… Sin Božji je došao na zemlju da ljudima otkrije Očev karakter, da bi mogli da Mu služe u duhu i istini.” – Christian Education, str. 73

KLJUČNA MISAO: Najbitnija poruka koja je danas potrebna svetu jeste poruka ljubavi od Boga, otkrivena u daru Njegovog Sina.

 

3.DEO: BOŽJI KARAKTER

Nego po Svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju. Jer je pisano: budite sveti, jer sam Ja svet. (1 Pet 1:15-16)

“… Greh je u čoveku pokvario Božju sliku, gotovo je izbrisao. Čovekove fizičke moći su oslabile, njegova mentalna sposobnost se smanjila, a njegova duhovna vizija potamnela. Čovek je postao podložan smrti. Ipak, ljudski rod nije ostavljen bez nade. Beskrajna ljubav i milost stvorila je plan spasenja, i čoveku je poklonjen život kao vreme probe. Obnoviti u čoveku sliku njegovog Tvorca, vratiti ga u stanje prvobitnog savršenstva, podstaći razvoj njegovog tela, uma i duše, da bi bio ostvaren božanski cilj stvaranja – to je delo otkupljenja. To je cilj vaspitanja, veliki cilj života.” – Vaspitanje, str. 15

Šta nam može dati sigurnost dok razmišljamo o stvarnosti sudnjeg dana? 1 Jovanova 4:17.

“Apostol Pavle na nekoliko mesta govori o vrednosti ‘dobre savesti’. Ništa ne daje mir i sigurnost u našem prilaženju Bogu toliko kao shvatanje da po karakteru postajemo slični Bogu. Jovan nam daje uvid u razlog zašto će neki pobeći od Hrista dok će drugi pozdraviti Njegov povratak s velikom radošću. To je svest o tome da smo kao On po karakteru. Mi možemo da hodamo zajedno s Bogom jer se slažemo s Njim. Ovaj odnos nikad ne može da postoji između Boga i onih koji po karatkeru ne postaju slični Njemu.

Da li će Božji ljudi u ovom životu ikada doći do tačke kada će njihov karakter biti kao Njegov? Isa 60:1,2

“Posmatrajući Hristov karakter postaćete promenjeni u Njegovo obličje. Samo Hristova milost može promeniti tvoje srce i tada ćeš odražavati lik Gospoda Isusa. Bog nas poziva da budemo kao On – čisti, sveti i neuprljani. Mi treba da nosimo božanski lik…” – God’s Amazing Grace, str.299

Božji narod svakog dana mora biti sve sličniji Njemu dok uči o Njegovom karakteru. “Gledanjem se menjamo.”Kako budemo sve više saznavali o Bogu i kako naše razumevanje Njega bude postajalo sve ispravnije, mi ćemo sve više i više uzrastati u Njegovo obličje. Poslednji naraštaj Božjeg naroda na ovoj zemlji savršeno će odražavati Isusov lik, jednostavno zato što će imati potpunije razumevanje Boga od svakog drugog naraštaja. Ovo razumevanje Boga neće biti samo suva teorija, već nešto što utiče na naše živote jer mi verujemo u to. Vera mora biti pomešana sa našim razumevanjem istine.

KLJUČNA MISAO: Da li mi moje razumevanje Boga pomaže da budem bolja osoba, da budem sve sličniji Njemu svakog dana?

 

4. DEO: BOŽJA DELA

Zaista, zaista vam kažem: koji veruje mene, dela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovih tvoriti; jer ja idem k Ocu svome; (Jovan 14:12)

Isus je obećao da će Njegovi učenici činiti “veća dela”, veća čak od onih koja je On činio dok je bio na ovoj zemlji. Ovo je zaista predivno obećanje, za koje znamo da je apsolutna istina. Međutim nemojmo nikako zaboraviti šta je potrebno da bi se ta veća dela činila. To neće biti zato što je vernik na bilo koji način na istom nivou sa Isusom. To će biti zato što Isus ide “k Ocu svome”. Pošto će Isus biti naš posrednik u nebeskim dvorima, Otac će činiti velika dela kroz one koji veruju.

Koje je prvo “delo” koje se traži od hrišćana, delo od kog zavise ostala dobra dela? Jovan 6:29

Prva i najveća potreba svake osobe je da veruje u Isusa Hrista. Da veruje da je On Božji Sin, da On otkriva Očev karakter, da je On mudrost i sila Božja, da je umro da bi nas vratio nazad Bogu. Ukratko, da nam Ga je Bog dao da bude naše sve u svemu. Kao što i pesma kaže, “On im je sve”. Bez ove primarne vere u Hrista, svi pokušaji da se živi životom koji je ugodan Bogu završiće se potpunim neuspehom.

Šta stalno moramo da imamo na umu dok nastojimo da ispunimo nalog da propovedamo evanđelje? Jovan 15:5

Svaki hrišćanin mora da se čuva od sklonosti da se oslanja na sebe. U svetu u kojem živimo “oslanjanje na sebe” i “nezavisnost” se smatraju opisom kompletne ličnosti, i tamo gde su društvene aktivnosti, psihologija i obrazovanje zamena za evanđelje, religija “uradi sam” je postala normalna stvar. Ali i dalje ostaje istina da ljudi ne mogu bez Hrista da čine ništa, i u dan poslednjeg obračuna biće otkriveno da je veći deo onoga što se činilo u Hristovo ime bilo u stvari gomila gluposti. Samo delo učinjeno pod Hristovim uticajem, pod Njegovom upravom proći će ispit večnosti.

Kako će Božjem narodu biti moguće da završi delo kad je tako malobrojan, u svetu sa tako puno ljudi? Joilo 2:28,29; Otk 18:1-4

“… Tada, kao u vreme Pedesetnice, ljudi će čuti istinu, svaki na svom jeziku… Hiljade glasova biće prožeto silom da slobodno govore o predivnim istinama Božje reči. Jezik koji zamuckuje biće odrešen, i stidljivi će biti osnaženi da hrabro svedoče za istinu.” – Gospel Workers, str. 383

KLJUČNA MISAO: Mi moramo očistiti svoj hram duše od svake prljavštine i održavati tako prisan odnos sa Hristom da bismo mogli učestvovati u poznom daždu kada bude izliven.

 

5. DEO: BOŽJA ČAST

Nemoj nas odvrći radi imena svojega; nemoj naružiti presto slave svoje, opomeni se zaveta svoga s nama, nemoj ga ukinuti. (Jer 14:21)

Božji narod često ima vrlo ograničeno shvatanje posledica koje rezultuju iz načina na koji oni vode svoj život. Kada neko tvrdi da je dete Božje, onda se svaki njegov postupak odražava na vlast i karakter Božji.

Koja je Božja posebna namera zbog koje će u poslednjim danima dovesti svoj narod do savršenstva? Isaija 43:21

“Oni koji razmišljaju o posledicama ubrzavanja ili ometanja evanđelja obično misle o posledicama koje to ostavlja na njih ili na svet. Retki razmišljaju kako to deluje na Boga. Malo ljudi misli na patnje koje je greh prouzrokovao našem Stvoritelju. Celo Nebo trpelo je u Hristovoj samrtnoj borbi; to trpljenje nije ni počinjalo niti se završavalo Njegovim pojavljivanjem u obličju čoveka. Krst našim otupelim čulima otkriva bol koji je greh, od samog svog začetka, nanosio Božjem srcu. Bogu nanosi bol svako udaljavanje od pravde, svako okrutno delo, svaki čovekov neuspeh da dostigne božanski ideal…” – Vaspitanje, str. 263

“Kao što je Spasitelj došao da proslavi Oca otkrivanjem Njegove ljubavi, tako je i Duh trebalo da proslavi Hrista otkrivanjem Njegove milosti svetu. U čovečanstvu treba da se obnovi Božji lik. Božja čast i Hristova čast povezana je sa savršenstvom karaktera Njegovog naroda. ” – Čežnja vekova, str. 671

Dok želimo da nas Bog upotrebi u sprovođenju Njegovih namera, koje bitno načelo moramo uvek imati na umu? 1 Sam 2:30

Oni koji žele da ih Gospod upotrebi u propovedanju Njegove reči na zemlji moraju uvek imati na umu da Bog može da upotrebljava samo one koji su odlučni da traže samo Njegovu slavu i da Mu odaju čast tako što će uvek slušati Njegova uputstva. On će blagosloviti samo ono delo koje je obavljeno na Njegov način i od strane onih koji priznaju da ne znaju ništa i da potpuno zavise od Boga da ih On vodi i usmerava.

“… Kao i učenici, mi se nalazimo u opasnosti da izgubimo iz vida svoju zavisnost od Boga i da pokušavamo da od svoje delatnosti načinimo Spasitelja. Potrebno je da stalno gledamo na Isusa, shvatajući da je Njegova sila ta koja vrši rad. Dok ozbiljno radimo na spasavanju izgubljenih, moramo odvojiti vreme i za razmišljanje, molitvu i proučavanje Božje reči. Samo rad izvršen sa mnogo molitava i posvećen Hristovom zaslugom, na kraju će se pokazati uspešnim za dobro.” – Čežnja vekova, str. 362

KLJUČNA MISAO: Da li zaista mislimo ono što kažemo kad na kraju naše molitve izgovorimo “Tvoga imena radi”?

 

6. DEO: STRAH BOŽJI

Početak je mudrosti strah Gospodnji, i znanje je svetih stvari razum. (Priče 9:10)

“… Život Avrama, Božjeg prijatelja, obeležavalo je strogo držanje reči Gospodnje. On je negovao kućnu religiju. Njegov dom bio je prožet strahom Gospodnjim. On je bio sveštenik u svom domu. Na svoju porodicu gledao je kao na sveti zalog. Njegov dom brojao je više od hiljadu duša i on ih je sve, roditelje i decu, upućivao na božanskog Suverena. Nije trpeo nikakav roditeljski pritisak s jedne strane, niti dečiju neposlušnost s druge strane. Kombinovanim uticajem ljubavi i pravde vladao je svojim domom u strahu Božjem, i Gospod je posvedočio za njegovu vernost.” – Conflict and Courage, str. 49

Kakav će biti plod zdravog straha Božjeg? 2 Kor 7:1; Ef 5:21

“Sve sposobnosti koje ljudi poseduju, bilo umne, duševne ili telesne, date su im od Boga da bi ih tako upotrebili da dosegnu najviši mogući stepen izvrsnosti. Ali to ne može biti sebičan i isključiv razvoj, jer karakter Boga, kome treba da se upodobimo, jeste dobročinstvo i ljubav. Svaki talenat, svaka osobina koju nam je Tvorac podario treba da bude upotrebljena Njemu na slavu i za uzdizanje naših bližnjih. I u tom uzdizanju ona nalazi svoju najčistiju, najplemenitiju i najsrećniju upotrebu. – Reflecting Christ, str. 158

Šta moramo biti odlučni da činimo dok idemo u susret poslednjoj velikoj krizi? Otk 14:7

Verski i sekularni svet danas ima mnoge svoje heroje kojima se divi i prema kojima gaji strahopoštovanje. Ti ljudi se smatraju velikima u svetu i njihovo ime se visoko vrednuje i poštuje. Kad god papa ili predsednik Sjedinjenih Država, ili čak neko od poznatih sportista da neki komentar o nečem, u javnim glasilima se pravi velika pompa od njegovih reči i ljudi komentarišu te izjave i njihove implikacije danima posle toga.

Oni koji su verni Bogu biće naučeni za vreme krize da se boje samo Boga. Ne u smislu da nemaju poštovanja prema svetovnim vođama i vladarima, već u smislu da prepoznaju da je samo Bog mudar i da se Njegov put mora poštivati iznad svih. “Strah” od onih koji se smatraju velikima i koji primaju počasti od sveta je ključni faktor koji će dovesti do toga da skoro sav svet primi žig zverin. Ljudi će odbiti da veruju da žig zveri može biti nešto zlo, jer će ga uspostaviti njihove popularne vođe, kojima su navikli da veruju i da ih slušaju, čak i iznad reči Božje.

KLJUČNA MISAO: Da li tako poštujem Boga da je Njegova reč uvek ono što određuje kako se ponašam?

 

12. Božji Darovi