8. Božja Vladavina

Božja Vladavina

Bog je u svojoj mudrosti uspostavio vladavinu sa različitim vrstama i nivoima administracije i odgovornosti. Iako je istina da svaki pojedinac mora da poznaje Boga i da lično Njemu bude odgovoran, isto tako je istina da je Bog dodelio dužnosti i odgovornost svakom od nas u različitoj meri. Pavle kaže, “I različne su službe, ali je jedan Gospod. I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.” (1 Kor 12:5-6)

Mi smo svi odgovorni Bogu. Svi moramo verno izvršavati svoju zadatu dužnost, ali da bismo to mogli, prvo moramo imati ispravno razumevanje Božje vladavine, našeg mesta u njoj i dužnosti koju nam je Bog dodelio. Bog ima poseban plan za svakog od nas, ali generalno svaki pojedinačni plan biće u skladu sa opštim planom koji je Bog zacrtao uspostavljajući poredak u svojoj vladavini. Primer onoga o čemu govorim je to da nikad nijedan čovek ne može biti glava Crkve, jer je Bog odredio za sva vremena da to bude Hristos.

 

1. DEO: POREDAK AUTORITETA

Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu. (1 Kor 11:3)

Božja reč otkriva da postoji poredak autoriteta koji je Bog odredio. Hrišćanin koji priznaje autoritet reči Božje ne može ignorisati taj aspekt Božje reči ništa više od nekog drugog dela. Mi svi polažemo račun Bogu kao apsolutnom vrhovnom Autoritetu. Nijedna druga obaveza ne treba da bude ispred te, niti da bude jednaka našoj odgovornosti prema Bogu. Ali kao potčinjeni toj obavezi, mi treba da se potčinimo poretku koji je Bog u svojoj mudrosti odredio i nikakvi društveni običaji ili ljudska mudrost ne treba da utiču na našu poslušnost Bogu u ovome niti u bilo čemu drugom.

Gde je mesto hrišćanina u poretku koji je Bog odredio? 1 Kor 15:27,28

»Svakome mužu glava je Hristos.« Bog koji je sve položio pod Spasiteljeve noge, »Njega dade za glavu crkvi, nad svima, koja je telo Njegovo, punina Onoga koji sve ispunjava u svemu«. (1 Korinćanima 11:3; Efescima 1:22,23) Crkva je sazidana na Hristu kao svom temelju i ona sluša Hrista kao svoju glavu. Ona ne sme zavisiti od čoveka, ili da njom čovek vlada…” – Čežnja vekova, str. 414

“… Otac je tada obznanio da je On sam odredio da Hristos, Njegov Sin, bude jednak s Njim; tako da gde god je prisustnost Njegovog Sina, to je kao Njegova prisutnost. Reč Sina treba slušati jednako kao reč Oca. On je svome Sinu dao vlast da zapoveda nebeskim vojskama…” – Story of Redemption, str. 13

Koji je plan Bog odredio za odnos u braku? Ef. 5:24,25

“… Pažljivo proučite sledeća uputstva: ” Žene! slušajte svoje muževe kao Gospoda. Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi… Zato kao što je crkva pokorna Hristu, tako neka žene budu svojim muževima u svemu. Muževi! ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju.” – Adventist Home, str. 114

“Duh koji Hristos pokazuje prema nama je duh koji muževi i žene treba da pokažu jedni prema drugima. “Kao što je i Hristos nas ljubio,” “hodite u ljubavi.” ” Kao što je crkva pokorna Hristu, tako neka žene budu svojim muževima u svemu. Muževi! ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju.” – Daughters of God, str. 182

KLJUČNA MISAO: Ako priznajemo Božji autoritet, moramo isto tako priznati i poštovati autoritet kojeg je On postavio.

 

2. DEO: GOSPODAR NEBA I ZEMLJE

U to vreme odgovori Isus, i reče: hvalim te, oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih a kazao si prostima. (Mat 11:25)

“Kao Jehova, vrhovni Vladar, Bog nije mogao lično da komunicira s grešnim ljudima, ali tako je zavoleo svet da je poslao Isusa na naš svet da otkrije Njega.” Ja i Otac jedno smo”, rekao je Hristos. Niko ne zna “Oca, osim Sina, i kome Sin hoće da Ga otkrije” (Mat 11:27). Hristos isto tako otkriva i ljudska srca. On Otkriva greh. Po Njemu treba da bude ispitan svačiji karakter. Njemu je dat sav sud, “Jer je On Sin čovečiji.” – Manuscript Releases 9. deo, str. 122

Kako je obraćeni Navuhodonosor opisao neumitnost Božjih namera? Dan 4:35

“… Bog upravlja svetom. On je svemoćan. Zato budite sigurni da šta god On u svojoj mudrosti poželi, ili na šta god Njegova ljubav nadahne, Njegova sila će izvršiti. “Gospode, Bože nad vojskama! Ko je silan kao Ti, Bože? I istina je tvoja oko tebe. Ti vladaš nad silom morskom; kad podigne vale svoje, Ti ih ukroćavaš. Blagost je i pravda podnožje prestolu Tvome, milost i istina ide pred licem Tvojim.” (Psa 89:8, 9, 14) — Pismo 49, 1886, pp. 1,2 (L.R. Konradiju, 30. avgusta, 1886) Izdanje 3. avgusta, 1978.” – Manuscript Releases 8. deo, str. 411

Da li u svemiru postoji samo jedan vrhovni Vladar, ili ih ima dva ili tri? 1 Tim. 6:15,16; Juda 9

“Kao vrhovni vladar svemira, Bog uvek zahteva spremnu i bezrezervnu poslušnost. Čak je i Hristos dok je bio u telu bio poslušan Očevim zakonima. On govori kroz nadahnutog psalmistu: “Žrtve i darova nećeš; Ti si mi uši otvorio; žrtve paljenice i koja se za greh prinosi ne tražiš. I po tome rekoh: evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene; Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakon je Tvoj meni u srcu.” Ali ljude su uspavale prevare sotone, koji smišlja izgovore i izaziva sumnju, govoreći kao i Evi u vrtu, “Neće vi umreti.” Oni zaboravljaju da je reč Gospodnja postojana, i da za svaki prestup sledi “pravedna kazna ili nagrada”. – Znaci vremena, 22. jul, 1886.

“… Onaj koji je mogao da nagovori Božje anđele protiv njihovog vrhovnog Vladara, i protiv Njegovog Sina, njihovog voljenog Zapovednika, i koji prisvaja njihove simpatije za sebe, sposoban je za svaku vrstu prevare. Hiljadama godina on vojuje protiv Božje vlasti, i nije izgubio nijednu svoju veštinu ili moć da iskuša i zavede.” – Review and Herald, 18. avgust, 1874.

KLJUČNA MISAO: Bog Otac sedi na samom vrhu vlasti i sile svemira. U tom smislu Njemu nema ravnog.

 

3. DEO: CAR KOJEG JE BOG IZABRAO

I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici; vlast je njegova vlast večna, koja neće proći, i carstvo se njegovo neće rasuti. (Dan 7:14)

Apostol Pavle govori o našem Posredniku, jedinorodnom Božjem Sinu, koji je u svom slavnom stanju bio u Božjem obličju, Zapovednik svih nebeskih vojski i koji je, kada je svoje božanstvo zaodenuo ljudskim, na sebe uzeo obličje sluge. Isaija izjavljuje: „Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: divni, savetnik, Bog silni, otac večni, knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidovu i u carstvu njegovu da se uredi i utvrdi sudom i pravdom otsada doveka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama.“ (Isaija 9:5,6) – Odabrane poruke, 1. knjiga, str. 243

Postoji li iko u svemiru ko ima isti autoritet kao Bog Otac? Mat 28:18

“Bog je Hristov Otac; Hristos je Sin Božji. Hristu je dat uzvišen položaj. On je učinjenim jednakim s Ocem. Svi saveti Božji otvoreni su za Njegovog Sina. – Svedočanstva 8, str. 268.

“Veliki Tvorac okupio je nebeske vojske da bi u prisustvu svih anđela dodelio posebnu čast svom Sinu… Otac je tada obznanio da je On sam odredio da Hristos, Njegov Sin, bude jednak Njemu; tako da gde god bude prisutan Njegov Sin, to je kao da je sam On prisutan. Reč Sina treba slušati kao reč Očevu. On je svom Sinu dao vlast da zapoveda nebeskim vojskama. Posebno je trebalo da Njegov Sin radi zajedno s Njim u planiranom stavaranju zemlje i svake žive stvari koja treba da bude na zemlji. Njegov sin će izvšiti Njegovu volju i Njegove namere, ali neće ništa činiti sam od sebe. Očeva volja biće ispunjena u Njemu.” – Lift Him Up, str. 18

Kakav je sada Hristov autoritet i da li će zauvek biti tako? 1 Kor 15:24-28

Svu vlast na nebu i na zemlji Hristu je predao Njegov Otac. Sveto Pismo uči da je Bog Njega odredio da uništi đavolja dela. Međutim Biblija isto tako uči da kad se to delo potpuno dovrši, Hristos će upravljanje svemirom vratiti svome Ocu, da Bog (Otac) bude sve u svemu.

KLJUČNA MISAO:  Svi koji poštuju Boga moraju poštivati i služiti Njegovog Sina.

 

4. DEO: VESNICI SVETLOSTI

A kome od anđela reče kad: sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima? Nisu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje? (Jev 1:13-14)

“Mi treba da bolje razumemo misiju koju imaju anđeli. Bilo bi dobro zapamtiti da svako pravo dete Božje ima nebeska bića za pomoćnike. Nevidljive vojske svetlosti i sile nalaze se uz one koji su ponizni i krotki, koji veruju i drže se Božjih obećanja. Heruvimi i serafimi, anđeli koji su silni u snazi, stoje Bogu s desne strane, “službeni duhovi, poslani na službu onima koji će naslediti spasenje” Jev 1:14 – Dela apostolska, str. 154

“Poglavarstva i vlasti nebeske posmatraju borbu koju, u naizgled obeshrabrujućim okolnostima, vode Božje sluge. Dobijaju se nove bitke, osvajaju se nova odlikovanja, dok hrišćani, noseći zastavu svog Otkupitelja, idu napred u dobroj borbi vere. Svi nebeski anđeli stoje na usluzi poniznima, ljudima koji veruju u Boga; i dok Gospodnja armija radnika peva ovde dole svoje pesme hvale, gore im se horovi pridružuju u slavljenju Boga i Njegovog Sina…” – Conflict and Courage, str.336

Koja obećanja o zaštiti Bog daje onima koji su Njegovi? Psalam 34:7; Psalam 91:11-12

“Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se Njega boje, i izbavljaju ih.” Psalam 34:7. Bog šalje svoje anđele da sačuvaju od bede Njegove izbrane, da ih čuvaju od “pomora koji ide po mraku” i “bolesti koja u podne mori.” Psalam 91:6. Iznova i iznova anđeli govore sa ljudima kao što čovek govori sa svojim prijateljem, i izvode ih na sigurna mesta. Iznova i iznova ohrabrujuće reči anđela podižu malaksao duh vernih i uzdižući njihove misli iznad zemaljskih stvari, pomažu im da verom gledaju bele haljine, krune i pobedničke palmove grane, koje će pobednici primiti kad se okupe oko velikog belog prestola.” – Dela apostolska, str. 153

“Posao je anđela da prilaze onima koji su u nevolji, koji pate i koji su izloženi iskušenjima. Oni neumorno rade za one za koje je Hristos umro. Kad grešnike navedu da se predaju Spasitelju, anđeli o tome izveštavaju Nebo i nebeska vojska se silno raduje. “Tako će biti veće veselje na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati nego zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenje.” (Luka 15:7) Na Nebo stiže izveštaj o svakom našem uspešnom naporu da odagnamo tamu i proširimo znanje o Hristu. Kad se pred Ocem govori o ovim delima, radost obuzima svu nebesku vojsku.” – Dela apostolska, str. 153

KLJUČNA MISAO: Koliko vlasti je Bog dao anđelima?

 

5. DEO: BOŽANSKI ZAKON

(Psa 119:142) Pravda je Tvoja pravda večna, i zakon Tvoj istina.

Pre nego je stvorena ova zemlja, postojao je Božji zakon. Anđeli se rukovode njegovim načelima, i da bi zemlja bila u skladu s nebom, i čovek isto tako mora da bude poslušan božanskim uredbama. Hristos je čoveka u Edemu upoznao sa pravilima zakona “Kad pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu” (Jov 38:7). Hristova misija na zemlji bila je ne da ukine zakon, već da po svojoj milosti vrati čoveka nazad u poslušnost njegovim pravilima.” – Reflecting Christ. {RC 68.3}

Koja istina naglašava da Božje zapovesti večno važe? (Rim 7:12; Ps 111:7,8)

“Psalmista kaže, ‘Zakon Gospodnji je savršen’.” Kako je divan Jehovin zakon u svojoj jednostavnosti, sveobuhvatnosti i savršenstvu! Tako je kratak da lako možemo zapamtiti svako pravilo, a opet tako dalekosežan u iskazivanju cele Božje volje i prepoznavanju ne samo spoljašnjih radnji, već i misli i namera, želja i osećanja srca. Ljudski zakoni ovo ne mogu. Oni se mogu baviti samo spoljašnjim delima. Čovek može biti prestupnik, a ipak sakriti svoje nedela od ljudskih očiju; može biti kriminalac, lopov, ubica, preljubnik, ali dok god nije otkriven, zakon ga ne može osuditi kao krivca. Zakon Božji zapaža i ljubomoru, zavist, mržnju, zlobu, osvetoljubivost, požudu i častoljublje koji struje kroz dušu, ali još nisu našli spoljašnji izražaj, jer se još nije ukazala prilika, ali volja postoji. I te grešne emocije biće uzete u razmatranje u dan kad Bog bude izneo “svako delo na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla.” – Znaci vremena, 15. apr, 1886

Šta je garancija da će se na novoj zemlji uvek držati Božji zakon? Jev 8:10

Božji zakon izraz je Njegove prave prirode; on je utelovljenje velikog načela ljubavi i prema tome temelj Njegove vladavine i na Nebu i na Zemlji. Ako su naša srca obnovljena po Božjem obličju, ako je božanska ljubav usađena u našu dušu, neće li se onda i Božji zakon ostvarivati u našem životu? Ako je načelo ljubavi usađeno u srce, ako je čovek obnovljen po obličju Onoga koji ga je stvorio, onda je ispunjeno i novozavetno obećanje: „Daću zakone svoje u srca njihova, i u mislima njihovim napisaću ih!” (Jev 10,16) – Put Hristu, str. 60

KLJUČNA MISAO: Budući da je Bog savršen, svaki zakon koji je On uspostavio ne može biti nikakav drugačiji osim savršen.

 

6. DEO: BOŽJE CARSTVO

A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjega; Njegovo će carstvo biti večno carstvo, i sve će vlasti Njemu služiti i slušati ga. (Dan 7:27)

“Mi smo na putu ka domu. Onaj koji nas je ljubio toliko da je umro za nas sagradio je za nas grad. Novi Jerusalim je naše mesto počinka. Neće biti žalosti u gradu Božjem. Neće biti plača ni tuge, ni tužbalica o srušenim nadama ili zakopanim osećanjima, to se više neće čuti. Uskoro će haljine žalosti biti zamenjene svadbenim ruhom. Uskoro ćemo svedočiti krunisanju našeg Cara. Oni čiji životi su sakriveni sa Hristom, oni koji su se na ovoj zemlji borili u dobroj borbi vere, oni će svetleti Otkupiteljevom slavom u carstvu Božjem.” – The Adventist Home, str. 542

“… Oni koji prihvataju učenja Božje Reči neće biti u potpunom neznanju što se tiče nebeskog prebivališta. A opet, “oko nije videlo, uho nije čulo, ni čoveku na um nije došlo, ono što je Bog pripremio onima koji Ga ljube.” Ljudski jezik ne može adekvatno da opiše nagradu pravednih. To će biti poznato samo onima koji je gledaju. Nijedan konačan ljudski um ne može da shvati slavu Božjeg raja.” – The Adventist Review, 22. oktobar, 1908.

I godine večnosti, kako budu odmicale, donosiće bogatiјa i slavniјa otkrivenja o Bogu i Hristu. Sa uvećavanjem znanja rašće njihova ljubav, strahopoštovanje i sreća. Ukoliko ljudi budu više znali o Bogu, utoliko će biti veće njihovo divljenje Njegovom karakteru. A kad Isus otvori pred njima bogatstvo iskupljenja i zapanjuјuće rezultate u velikoј borbi sa sotonom, srca iskupljenih prožimaće sve veća pobožnost, i oni će uzeti svoјe zlatne harfe.” – Velika borba, str. 678

Koju istinu o Božjem carstvu Jevreji nisu razumeli u vreme Hristovog prvog dolaska? Luka 17:21

“Objava koju su učenici dali u ime Gospodnje u svemu je bila tačna, i događaji na koje je ukazivala još su tada bili u toku. “Vreme se ispuni i približi se carstvo Božje” (Marko 1:15), to je bila njihova poruka… A “carstvo Božje” čiji skori dolazak su najavljivali uspostavljeno je smrću Hristovom. To carstvo nije, kao što su bili učeni da veruju, neko zemaljsko carstvo. Niti je bilo ono buduće… večno carstvo, u kom će “sve vlasti Njemu služiti i slušati Ga” (Dan 7:27). Kako se koristi u Bibliji, izraz “carstvo Božje” se odnosi na carstvo milosti i carstvo slave…” – God’s Amazing Grace, str. 19

KLJUČNA MISAO: Božje carstvo nije ograničeno na ovu zemlju. Ono uključuje ceo svemir. (vidi Otk. 5:13)

 

9. Božje Očinstvo