6. Isus i Sveti Duh

Sveti Duh

“Sveti Duh je Hristov predstavnik, ali razdvojen od ljudske ličnosti i nezavisan  od Nje. Ograničen ljudskim telom, Hristos nije mogao lično biti na svakom mestu. Zato je bilo u njihovom interesu da On ode k Ocu i pošalje Duha da ga nasledi na zemlji. Tada niko nije mogao imati nikakve prednosti zbog mesta na kom se nalazi ili ličnog kontakta sa Hristom. Kroz Duha je Spasitelj mogao biti dostupan svima. U tom smislu bio bi im bliže nego da se nije vazneo u visine.” Čežnja vekova, str. 669.

“U sva vremena i svugde, u svim žalostima i nesrećama, kada sve izgleda tamno i budućnost nesigurna, i kada se osećamo bespomoćno i usamljeno, Utešitelj će biti poslat kao odgovor na molitvu vere. Okolnosti nas mogu razdvajati od svakog zemljaskog prijatelja; ali nikakve okookolnosti nas ne mogu razdvojiti od nebeskog Utešitelja. Gde god da smo, kud god da krenemo, On nam je uvek s desne strane da nas podrži, pomogne, podigne i ohrabri…” Živim verom, 56.3

 

1. DEO: BOŽJI DUH I HRISTOV DUH

“A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov.” Rim 8:9

Izgleda da Pavle govori o duhu Božjem i duhu Hristovom kao o jednom te istom. Da li su oni isti?

“Oni koji vide Hrista u Njegovom pravom karakteru i prime ga u srce, oni imaju večni život. Kroz Duha Hristos živi u nama; a Duh Božji, kada se verom primi u srce, početak je večnog života.” Maranata, 302

“Ako ko nema Duha Hristova, on nije Njegov.” To je jasno rečeno. Ko će izdržati ovakvo proveravanje? Kao što fotografski aparat daje vernu sliku, tako nam Reč Božja daje jasnu predstavu o umu Božjem i Hristovom, a isto tako i o umu palog čoveka i čoveka obnovljenog po obličju Hristovom, koji poseduje božanski um.

Kad svoje misli, osećanja i namere uporedimo sa slikom Hristovom videćemo da nemamo nikakve sličnosti sa Hristom ako ne tvorimo dela Hristova.” Svedočanstva za Crkvu 3, str. 537

Prema sledećem stihu, ko živi u nama i kako? Jovan 14:23

“Bog nam je dao Isusa i u Njemu nam je otkrio Sebe, Naš Izbavitelj kaže: ―Ko me ljubi, držaće reč moju: i Otac moj će imati ljubav prema njemu i k njemu ćemo doći i u njega ćemo se nastaniti. (Jovan 14:23). ―Vi dakle što čuste ispočetka u vama neka stoji; ako u vama ostane što čuste ispočetka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu. (1. Jov 2:24). Ako poznajemo Boga i Isusa Hrista koga je On poslao, doživećemo u srcu neopisivu radost. Kako nam je potrebno božansko prisustvo! Svaki radnik bi trebalo da vapi u molitvi pred Bogom za krštenje svetim Duhom.” Svedočanstva za propovednike, str. 169-170

Na kakvom znanju se zasniva večni život? Jovan 17:3

“Svi koji su spaseni imaju jedno određeno poznanje Boga i Hrista. “Ovo je život večni,” kaže Hristos, “da poznaju Tebe jedinoga pravog Boga, i Isusa Hrista, koga si poslao.” Pitanje koje treba da proučimo jeste, “Šta je istina – istina za ovo vreme, koju treba negovati, ljubiti, poštovati i slušati?” Ljubitelji nauke su poraženi i obeshrabreni u svojim nastojanjima da otkriju Boga. Ono što treba da pitaju jeste, “Šta je istina?” (MS 124, 1903) Biblijski komentar ASD, 6. Knjiga, str. 1079-1080

KLJUČNA MISAO: Biblija kaže o Hristu, “Jer u Njemu živi sva punina božanstva telesno.” Dakle Duh pripada i Bogu i Hristu.

 

2. DEO: HRISTOV DAH

“A Isus im reče opet: mir vam; kao što Otac posla mene, i ja šaljem vas. I ovo rekavši dunu, i reče im: primite Duh Sveti.” Jovan 20:21-22

“Hristos je dunuo prema svojim učenicima i rekao: »Primite Duha Svetoga!« (Jovan 20,22) To je veliki nebeski dar. Hristos im je preko Svetoga Duha darovao svoje posvećenje. Nadahnuo ih je svojom snagom, tako da mogu zadobijati duše za Jevanđelje. Od tog trenutka Hristos je živeo sa njihovim sposobnostima, i govorio posredstvom njihovih reči. Imali su prednost da znaju da su od tada jedno s Njime. Oni su morali da gaje Njegova načela i budu pod upravom Njegovog Duha. Od tada više nisu smeli da idu svojim putevima, da izgovaraju svoje reči. Reči koje su izgovarali trebalo je da izlaze iz posvećenog srca, da padaju sa posvećenih usana. Više nisu smeli da žive svojim sebičnim životom; već je trebalo da Hristos živi u njima… On im je dao slavu koju je imao kod Oca, da bi s njima mogao biti jedno u Bogu.” Sinovi i kćeri, str. 294

Kad je Hristos dunuo na učenike, čijeg duha su primili?

“Hristos je dunuo na svoje učenike i rekao, “Primite Duha Svetoga.” Hrista danas predstavlja Sveti Duh u svakom delu Njegovog velikog moralnog vinograda. On će dati nadahnuće svog Svetog Duha svima koji imaju pokajnički duh.” Svdočanstva za propovednike, str. 214

Kakav je rezultat Hristovog daha u našim srcima?

“Ako sledimo Hrista nećemo imati spazmičko iskustvo i nećemo biti pokretani okolnostima niti ćemo biti pod uticajem okruženja. Nećemo dozvoliti da osećanja upravljaju nama i nećemo se uzrujavati i upuštati u zavisti, iznalaženje grešaka, ljubomoru i taštinu. Popuštanje ovim stvarima nas odvaja od sklada sa Hristovim harmoničnim životom i sprečava nas da postanemo oni koji nadvladavaju. Nas treba da pokreće plemenit motiv da odnosimo svakodnevne pobede i da kroz budnost i iskrenu molitvu zadobijemo potpunu kontrolu nad sobom. Kad mala iskušenja dođu na nas i izgovore se reči koje seku i ranjavaju dušu, govorite sebi i kažite, “Ja sam dete Božje, naslednik sa Hristom, nebeski saradnik, i ne mogu priuštiti sebi da lako budem uvređen, da uvek mislim na sebe; jer to će dovesti do iskrivljenog karaktera i ne odgovara mom visokom zvanju. Moj nebeski Otac mi je dao posao koji treba da obavljam, i zbog Njega hoću da ga obavljam kako treba.” Znaci vremena, 10. Jul, 1893

KLJUČNA MISAO: Sveti Duh pripada isključivo Bogu Ocu, a Isus je sudeonik u tom Duhu.

 

3. DEO: KAKAV JE ODNOS IZMEĐU PROSLAVLJANJA ISUSA I SVETOG DUHA

“A u poslednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: ko je žedan neka dođe k meni i pije. Koji me veruje, kao što Pismo kaže, iz njegova tela poteći će reke žive vode. A ovo reče za Duha kojega posle primiše oni koji veruju u ime Njegovo: jer Duh Sveti još ne beše na njima, jer Isus još ne beše proslavljen.” Jovan 7:37-39

Ovde imamo svedoka Pisma koji kaže, “jer Duh Sveti još ne beše na njima, jer Isus još ne beše proslavljen.” Zašto je za davanje Duha bilo neophodno da Isus bude proslavljen?

Šta je proslavljenje Hrista? Jovan 17:5

Hristovo vaznesenje na nebo bilo je znak da će Njegovi sledbenici primiti obećani blagoslov. Njega su morali da čekaju pre nego što krenu na posao. Kad je Hristos prošao kroz nebeska vrata, bio je ustoličen uz obožavanje anđela. »Čim je ovaj obred bio završen, Sveti Duh je sišao na učenike kao snažna struja i Hristos je bio proslavljen slavom koju je oduvek imao kod Oca. Izlivanje Duha na Pedesetnicu bilo je nebeska poruka da je Otkupiteljevo ustoličenje završeno. U skladu sa svojim obećanjem, poslao je s Neba Svetog Duha na svoje sledbenike kao jemstvo da je kao sveštenik i car primio svaku vlast na Nebu i na zemlji, i da je Pomazanik nad svojim narodom.” Dela apostolska, str. 38

“Nebeski anđeli su videli slavu koju je Sin Božji imao s Ocem pre postanja sveta…” Velika borba, str. 313

Zašto je Isus morao da ode pre nego Utešitelj može da dođe? Jovan 16:7

“Spasiteljevo delo na zemlji bilo je završeno. Došlo je vreme da se vrati u svoj nebeski dom… Dok se Hristos uzdiže istovremeno blagosiljajući svoje učenike, vojska anđela obavija ga poput oblaka… Na vratima Božjeg grada nebrojeno mnoštvo anđela iščekuje Njegov dolazak… On pristupa Ocu i, ako se nebo raduje zbog jednog grešnika koji se kaje, ako se Otac raduje uz pjesmu zbog samo jedne duše, pokušajte zamisliti taj prizor.” Odabrane poruke 1, str. 306- 307

KLJUČNA MISAO: Duh je Očev život. Isus je morao biti proslavljen s Ocem pre nego je mogao da pošalje Duha svojim učenicima.

 

4. DEO: “DRUGI UTEŠITELJ”

“I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugoga utešitelja da bude s vama vavek” Jovan 14:16

Isus je jasno rekao šta je svrha Njegove molbe Ocu. Svrha je bila da utešitelj bude aa učenicima zauvek. Ko bi bio s učenicima zauvek? “Drugi utešitelj”.

Pogledajmo značenje reči “drugi” – jasno drugačiji od prvog. (The American Heritage Dictionary of the English Language)

“Kad bude vaskrsnuo iz groba, njihova žalost pretvoriće se u radost. Posle svog vaznesenja On će kao ličnost da bude odsutan, ali preko Utešitelja još uvek će biti s njima i oni svoje vreme neće provoditi u tugovanju.” Čežnja vekova, str. 277

U Jovanu 14:17-19, da li je Isus objasnio ko je utešitelj?

“Sveti Duh je Hristov predstavnik, ali razdvojen od ljudske ličnosti i nezavisan je od Nje. Ograničen ljudskim telom, Hristos nije mogao lično biti na svakom mestu. Zato je bilo u njhivom interesu da On ode k Ocu i pošalje Duha da ga nasledi na zemlji. Tada niko nije mogao imati nikakve prednosti zbog mesta na kom se nalazi ili ličnog kontakta sa Hristom. Kroz Duha je Spasitelj mogao biti dostupan svima. U tom smislu bio bi im bliže nego da se nije vazneo u visine.” Čežnja vekova, str. 669.

“Utešitelj je nazvan »Duhom istine.« Njegov zadatak je da definiše i održi istinu. On se najpre nastanjuje u srcu kao Duh istine i tako postaje Utešiteljem. Uteha i mir nalaze se u istini, jer se pravi mir i uteha ne mogu naći u zabludi…. Sveti Duh govori umu preko Svetog pisma i urezuje istinu u srce. Tako On otkriva zabludu i izgoni je iz duše. Duhom istine koji deluje preko Božje reči, Hristos zadobija svoj izabrani narod.” Čežnja vekova, str. 668-671

Nadahnuće kaže, “Isus je utešitelj!”

“Kako je neophodno da imamo prosvetljenje Svetog Duha; jer jedino tako možemo videti slavu Hristovu i gledajući doživeti promenu karaktera kroz veru u Hrista. Treba da prestanemo da gledamo na svoje nedostatke da bismo posmatrali otkupljenje koje je učinjeno zbog nas, i radujmo se jer znamo da možemo biti zaodenuti u Hristovu pravednost. U Njemu boravi sva punina. U Njega je milost i oproštaj za svaku dušu. Dok verom gledamo u Hrista, naša vera probija senku, i mi obožavamo Boga zbog Njegove predivne ljubavi što nam je dao Isusa Utešitelja.” 19 Rukopisi, 297-298

KLJUČNA MISAO: Utešitelj za kojeg je Isus molio Oca da ga pošalje bio je isti taj Isus u bestelesnom obliku, tako da je u tom duhovnom obliku mogao biti sa svima njima istovremeno.

 

5. DEO: PEDESETNICA

“I pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni; i sede po jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše te govorahu.” Dela 2:3-4

“Došlo je vreme. Duh je čekao na raspeće, vaskrsenje i vaznesenje Hristovo. Tokom deset dana učenici su upućivali svoje molitve za izlivanje Duha, a Hristos je na nebu posredovao za njih. To je bilo Njegovo vaznesenje i inauguracija, slavlje na nebu. On je izašao na visinu, zaplenio plen, i sad polaže pravo na dar Duha, da može da ga izlije na svoje učenike.” (SW, 28. Nov, 1905) Biblijski komentar ASD, 6. knjiga, str. 1055

Koje slično iskustvo, ali u većoj meri, očekuje Hristove učenike u poslednjim danima? Joil 3:28-20, Osija 6:3, Zah 10:1

“Ako je to Joilovo proročanstvo delimično ispunjeno u dane apostola, mi živimo u vremenu kada ono treba još jasnije da se manifestuje pred narodom Božjim. On će tako izliti svog Duha na svoj narod da će oni postati svetlost usred moralne tame; i veliko svetlo će prodrti u sve krajeve sveta. O kad bi naša vera bila jača, da bi Gospod mogao da moćno radi sa svojim narodom!” (MS 49, 1908) Biblijski komentari ASD, str. 1175

“Došlo je vreme kada moramo očekivati da će Gospod učiniti velike stvari za nas. Naši napori ne smeju popustiti ni oslabiti. Treba da rastemo u milosti i u poznavanju Gospoda. Pre nego što se delo završi i zapečaćenje Božjeg naroda bude privedeno kraju, primićemo izlivanje Božjeg Duha. Nebeski anđeli nalaziće se u našoj sredini. Sadašnjost je vreme u kom postajemo prikladni za nebo, kad moramo hoditi u punoj poslušnosti svim Božjim zapovestima.” Pismo 30, 1907. Odabrane poruke 1, str. 111

Kakav će biti rezultat konačnog izlivanja Duha Božjeg na Njegov narod?

“Duh i sila Božja izliće se na Njegovu decu. U to vreme mnogi će se odvojiti od onih crkava u kojima je ljubav prema ovom svetu istisnula ljubav prema Bogu i Njegovoj reči. Mnogi od sveštenika i naroda rado će prihvatiti one velike istine koje je Bog učinio da budu propovedane u ovo vreme da bi pripremile narod za Gospodnji drugi dolazak.” Velika borba, str. 464

KLJUČNA MISAO: Narod koji živi u bliskoj zajednici sa Bogom biće dostojan Njegovog Duha u poslednjim danima da ih On pripremi za nebo.

 

6. DEO: DUH NESTAJE A ISUS OSTAJE

“I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog svedržitelj, i Jagnje” Otk 21:22

“U Božјem gradu „noći neće biti.“ Niko neće trebati, ili želeti odmor. Niko se neće umarati u izvršavanju Božјe volje i proslavljanju Njegovog imena. Mi ćemo stalno osećati svežinu јutra i ona neće nikada prestati. „I neće trebati videla od žiška, ni videla sunčanoga, јer će ih obasјavati Gospod Bog.“ Otk 22:5. Svetlost sunca će biti zamenjena sјaјem koјi niјe bolno zaslepljuјući, a, ipak, neizmerno nadmašuјe svetlost našeg podneva. Slava Božјa i Јagnjetova ispunjava sveti grad svetlošću koјa nikada neće utrnuti. „I crkve ne videh u njemu: јer јe njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Јagnje. Otk 21:22. Božјi narod ima preimućstvo neposredne zaјednice sa Ocem i Sinom. Mi sada vidimo „kao kroz staklo, neјasno.“ 1. Kor 13:12. Mi sada vidimo Božјu sliku kao u nekom ogledalu: u delima prirode i u Njegovom postupanju sa ljudima; ali onda ćemo Ga videti licem k licu bez tamne koprene među nama. Staјaćemo u Njegovoј prisutnosti i gledati slavu Njegovog lica.” Velika borba, str. 676-677

Duh se kratko spominje u knjizi Otkrivenja. Šta je u stvari Duh? Otk 1:4, 3:1, 4:5, 5:6

Otkrivenje nam daje vrlo interesantan pogled na to šta je Duh. U prvom poglavlju izgleda da Jovan o Duhu govori kao o zasebnoj ličnosti “koji jeste i koji beše i koji će doći”, i o “Isusu Hristu”. U trećem poglavlju spominje se nešto neobično, tu Jovan iznosi poruku za sedam crkava i sve su one od onoga kog je on (Jovan) video u prvom poglavlju. Čitajte prvo poglavlje iznova i iznova i zatim čitajte poglavlje 3:1. “I anđelu Sardske crkve napiši: tako govori onaj što ima sedam Duhova Božjih, i sedam zvezda…..”

Ko je bio to biće o kojem Jovan ovde govori?

Na osnovu onog što smo videli u prvom poglavlju znamo da je onaj što ima sedam zvezda “kao sin čovečiji”. To znači da Sin čovečiji (Isus) takođe ima tog Duha. U četvrtom poglavlju Jovan je odnesen u Božju prostoriju u kojoj je presto i on tu spominje da vidi “sedam Duhova Božjih” pred prestolom (5. stih), a u petom poglavlju Jovan vidi jagnje pred prestolom, “imajući sedam rogova i sedam očiju, koje su sedam Duhova Božjih poslanih po svemu svetu.” Kakav zaključak možemo izvući iz ovih nebeskih scena? Očito da je Duh isključivo Božje vlasništvo i da ga ima Njegov Sin kao nasledstvo, od Oca Sinu.

KLJUČNA MISAO: Duh deluje na unutrašnjem nevidljivom nivou, predstavljajući Boga i Njegovog Sina u bestelesnom obliku.

 

Hristovo Carstvo