4. Božja Suverenost

Prema rečniku “Webster’s New World”, reč ‘suveren’ ima sledeća značenja:
1. iznad ili superioran u odnosu na sve druge;glavni, najveći, vrhovni

2. koji ima vrhovnu moć, položaj ili autoritet

3. koji je od ili drži položaj vladara; carski, koji caruje

Očigledno je da u najpravijem smislu reči može postojati samo jedan suveren svemira. Samo jedan “vrhovne moći, položaja ili vlasti”, samo jedan iznad svih drugih.

Većina hrišćana danas tvrdi da je Suveren svemira u stvari tri ličnosti, da nema jednog vrhovnog Bića, već tri vrhovna Bića. Međutim, ova tvrdnja nije podržana biblijskim činjenicama. Biblija svugde identifikuje Suverena svemira kao jedno svemoćno Biće, vrhovnog Vladara kome su svi drugi podređeni.

Pošto je Bog suveren, Njegova volja je najviša u svemiru. Ne samo da smo kao hrišćani u obavezi da poštujemo Njegovu volju, već i sve stvoreno mora da se potčinjava Njegovim namerama. Božja suverenost je garancija da će sve što je obećao u svojoj reči sigurno biti ostvareno.

 

1. DEO: VRHOVNI VLADAR

Koji će u svoje vreme pokazati blaženi i jedini silni car nad carevima i gospodar nad gospodarima, koji sam ima besmrtnost, i živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti, kojega niko od ljudi nije video, niti može videti, kojemu čast i država večna. Amin. 1 Tim 6:11-15

“Bog želi da vladari nad narodima znaju da je On vrhovni vladar. Oni koji su nadstojnici nad narodnim poslovima treba da razumeju da postoji Car nad carevima. Čovek koji ne poznaje Boga kao svog Oca i Isusa Hrista kao jedinorodnog Sina beskonačnog Boga ne može mudro vladati. Onaj kome je data vlast nad drugima treba da traži mudrost od Gospoda da bi mogao da mudro vlada podanicima Božjeg carstva. Zemaljski vladar ne može da vlada mudro i bude primer koji je sigurno slediti ukoliko nema mudrost od Boga, koji je premudar da bi pogrešio i predobar da bi postupio nepravedno prema svojim ljudskim podanicima.” – Rukopisi 3, str. 37

Kakva je važnost činjenice da Bog sedi na nebeskom prestolu? Otk 5:13,14; Otk 19:5,6

“Bog je veliki JA SAM, izvor bitisanja, središte vlasti i moći. U kakvom god da su stanju ili okolnostima njegova stvorenja, ona ne mogu imati dovoljno izgovora što odbijaju da odgovore Božjim zahtevima. Gospod nas smatra odgovornima za svetlo koje obasjava našu stazu. Mi možemo biti okruženi poteškoćama koje nam se čine preteškima, i zbog njih se možemo izgovarati što nismo poslušni istini kakva je u Isusu; ali ne može biti nikakvog izgovora koji će podneti ispitivanje.” – Skice iz Pavlovog života, str. 296

“Već i samo raspravljanje o autoritetu Svemoćnog Boga izgleda pomalo besmisleno, a dovoditi ga u pitanje bilo bi apsurdno. Možemo li da zamislimo Gospoda Boga nad Vojskama koji mora da traži odobrenje od bilo koga ili da se za bilo šta obraća nekom višem telu? Od koga bi Bog tražio dopuštenje? Ko je viši od Najvišega? Ko je moćniji od Svemogućeg? Čiji položaj je iznad Večnoga? Pred čijim prestolom bi Bog kleknuo? Gde je taj koji je veći od Njega kome bi se On morao obratiti? ‘Ovako govori Gospod car Izrailjev i izbavitelj njegov, Gospod nad vojskama: ja sam prvi i ja sam poslednji, i osim mene nema Boga.’ (Isa 44:6)” – The Knowledge of The Holy, str. 116 od A.W. Tozera

KLJUČNA MISAO: Kao vrhovnom vladaru svemira, Bogu pripada potpuna poslušnost i obožavanje.

 

2. DEO: NEPOBEDIVI BOG

To su odredili stražari i izrekli sveti da bi poznali živi da Višnji vlada carstvom ljudskim, i daje ga kome hoće, i postavlja nad njim najnižega između ljudi. (Dan 4:17)

“Međutim, nalik zvezdama koje se kreću određenim putanjama kroz beskrajna prostranstva, Božje namere ne poznaju žurbu ni kašnjenje. Simbolima velike tame i peći koja se dimi Bog je otkrio Avramu Izrailjsko ropstvo u Egiptu i objavio da će vreme njihovog boravka iznositi četiri stotine godina. »Posle« rekao je On, »oni će izaći s velikim blagom.« (1. Moj 15:14) Protiv te reči uzaludno se borila sva sila faraonovog oholog carstva. »U isti dan« koji je određen u božanskom obećanju, »izađoše sve vojske Gospodnje iz zemlje Misirske.« (2. Moj 12:41) Isto tako na nebeskom Savetu određen je i trenutak Hristovog dolaska. Kad je veliki časovnik vremena pokazao taj tren, Isus se rodio u Vitlejemu.

»Kad se navrši vreme, posla Bog sina svojega.« Proviđenje je upravljalo pokretima naroda i plimom ljudskih pobuda i uticaja, sve dok svet nije postao zreo za dolazak Izbavitelja.” – Čežnja vekova, str. 32

Kojim simbolom je Bog Jezekilju pokazao izvesnost svojih namera? Jez 1:4, 26; 10:8

“Kao što su se složeni mehanizmi, nalik na točkove, kretali pod upravom ruke ispod krila heruvima, tako se i složena igra zbivanja među ljudima odvija pod božanskom upravom. Usred sukoba i pometnje naroda, Onaj koji sedi nad heruvimima i sada upravlja događajima na Zemlji.

“Istorija naroda i danas nam govori. Svakom narodu i svakom pojedincu Bog je odredio mesto u svom velikom planu. I danas se ljudi i narodi kušaju viskom u ruci Onoga koji nikada ne greši. Svi oni svojom odlukom određuju svoju sudbinu, a Bog ih sve nadglasava radi ispunjenja svojih namera.

“Proročanstva koja je veliki JA SAM dao u svojoj Reči, i koja se kao karika za karikom uklapaju u lanac 153 događaja, od večnosti u prošlosti do večnosti u budućnosti, govore nam gde se danas nalazimo u svečanoj povorci vekova i šta možemo očekivati u vremenu koje dolazi. Sve ono što je proročanstvo najavilo da će se zbiti, do današnjeg dana, zapisano je na stranicama istorije, zato možemo biti sigurni da će i ono što tek treba da se zbude biti ispunjeno po svom redosledu. ” – Proroci i carevi, str. 536

KLJUČNA MISAO: Pošto je Bog nepobediv, zašto je dozvoljeno da se greh razvije, i zašto je dozvoljeno da potraje tako dugo?

 

3. DEO: DA BUDE VOLJA TVOJA

Da dođe carstvo tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Mat 6:10.

“Hristos nas je učio da se molimo, “Da dođe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu.” Ovo pred nama otvara visine koje treba da dosegnemo stalnim napredovanjem i popravljanjem. Kao članovi crkve Hristove, mi treba da činimo Njegovu volju na zemlji. Kad bi svi činili drugima onako kako žele da njima čine, videli bismo znakove jednog obraćenog sveta. Na tom načelu hrišćanin treba da gradi. Treba da se popnemo lestvama čiji vrh doseže nebo…

“Vi se moji svedoci, govori Gospod.” Možemo li ovo da razumemo? U ime Hristovo mi treba da preklinjemo ljude da se pomire s Bogom… Priznaj Ga kao svog Izbavitelja, i postaćeš jedno s Njim, kao što je i On jedno s Ocem.” –Pismo 190, 1907. Odražavati Hrista, str. 204

Da li se ispunjava Božja volja u konfliktima i komešanju koji izgled a određuju mesto i sudbinu naroda danas? Isa. 45:7; Dan. 4:17

“Jovan je posmatrao četiri anđela kako stoje na krajevima zemlje i drže četiri vetra zemaljska da ne duvaju na zemlju ni na more ni na bilo kakvo drvo. Ti simboli su ilustracija nevolja koje će doći na zemlju, i anđela Božjih kako milostivo zadržavaju dok se sluge Božje ne zapečate na čelima.

“Vetrovi i zemljotresi i oluje nisu hiroviti izlivi nekontrolisanih mehaničkih sila. Sva priroda je u punom smislu pod kontrolom fizičkih zakona. To je izraz jedne više Volje. “On drži vetrove u svojim pesnicama;” “On skuplja vode u grstima svojih ruku;” “On čini oblake svojim kočijama;” ” Gospod je sedeo nad potopom, i sedeće Gospod kao car uvek.” Neka ljudska mudrost ne prkosi velikom Suverenu svemira. “Onaj koji je stvorio svet, i sve što je u njemu,” On je održavalac. Sva priroda je samo ispoljavanje zakona koje je On stvorio, manifestacija Njegove suverene volje.”–Ms 10, 1906. Rukopisi 3, str. 342

Iako je Božja volja iznad svake druge, šta moramo da prepoznamo dok posmatramo današnju situaciju u svetu? Isus 24:15

“Bog je mogao da stvori čoveka bez mogućnosti da prestupi Njegov zakon; mogao je da spreči Adama da posegne rukom prema zabranjenom plodu; ali u tom slučaju čovek ne bi bio slobodno moralno biće, već običan automat. Bez slobode izbora njegova poslušnost ne bi bila dobrovoljna već iznuđena. Ne bi moglo biti nikakvog razvoja karaktera… Bilo bi nevredno čoveka kao inteligentnog bića, i potkrepljivalo bi sotoninu optužbu da je Bog samovoljni vladar” – Sukob i hrabrost, str. 13

KLJUČNA MISAO: Kakva je razlika između Božje volja koja dopušta i Njegove savršene volje?

 

4. DEO: NEMA POTPUNO JEDNAKOG SEBI

Zato si velik, Gospode Bože, nema takvoga kakav si Ti; i nema Boga osim Tebe, po svemu što čusmo svojim ušima. (2. Sam 7:22)

“Onaj koji je doveo svet u postojanje nije izgubio ni svoju silu ni suverenost. On i dalje upravlja svetom. Njegov je prerogativ da govori o svojim namerama. Kroz Njegovog Sina, Posrednika između Boga i čoveka, te namere se izvršavaju i Sveti Duh ih ostvaruje… ” – Rukopisi 7, str. 343

Koje drugo biće je jednako Bogu po prirodi? Jovan 1:1; Fil. 2:5,6

“Samo je Isus mogao biti siguran za Boga; jer je bio jednak Bogu. Samo je On mogao biti posrednik između Boga i čoveka; jer je posedovao božansko i ljudsko.” – Review and Herald, 3. April, 1894

Da li je Isus Hristos jednak Bogu po apsolutnom autoritetu? 1 Kor. 15:27, 28; Mat. 11:25

“Veliki Stvoritelj okupio je nebeske vojske da bi mogao u prisustvu svih anđela da dodeli posebnu čast svome Sinu… Otac je tad obznanio da je On sam odredio da Hristos, Njegov Sin, bude jednak Njemu; tako da gde god bude prisutnost Njegovog Sina, to je kao da je tu Njegova prisutnost. Reč Sina treba poštovati isto tako kao da je Očeva reč. Svom Sinu dao je vlast da upravlja nebeskim vojskama… Njegov Sin sprovodi Njegovu volju i izvršava Njegove planove ali ništa ne čini sam. Očeva volja će se ispuniti u Njemu.” – Priča o otkupljenju, str. 13

“Sin Božji je po autoritetu bio odmah do velikog Zakonodavca. On je znao da bi samo Njegov život mogao biti dovoljan da iskupi palog čoveka. On je bio toliko vredniji od čoveka koliko je njegov plemenit, bezgrešan karakter i uzvišena služba kao zapovednika svim nebeskim vojskama bila iznad ljudskih dela. On je bio tačna slika svog Oca, ne samo po izgledu već i po savršenstvu karaktera.” – Duh Proroštva 2, str. 9

Koje ime za Boga Oca ilustruje Njegovu neprolaznu večnost? Danilo 7:9

“Pradavni je Bog Otac. Kaže psalmista: ” Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vaseljena, i od veka do veka, ti si Bog.” Psalam 90:2. Onaj koji je začetnik svega života i izvor svih zakona predsedovaće na sudu.” – Velika borba, str. 479

KLJUČNA MISAO: Koja misao je psalmisti došla na um dok je razmišljao o Božjoj veličini? Psalam 8:3,4

 

5. DEO: GOSPODAR VREMENA

Gospode! Ti si nam utočište od kolena do kolena. Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vaseljena, i od veka do veka, Ti si Bog. Psalam 90:1-2

“JA SAM znači večnu prisutnost; prošlost, sadašnjost i budućnost su jednako s Bogom. On vidi najudaljenije događaje iz prošlosti i najudaljeniju budućnost tako jasno kao što mi vidimo svakodnevne događaje. Mi ne znamo šta je pred nama, a i kad bismo znali, to ne bi doprinelo našoj večnoj dobrobiti. Bog nam daje priliku da uvežbavamo veru i da verujemo u velikog JA SAM… Naš Spasitelj kaže, “Avraam, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj; i vide, i obradova se.” (Jovan 8:56). Vek i po pre nego je Hristos odložio svoje carsko ruho, svoju carsku krunu, i napustio svoj časni položaj u nebeskim dvorima, obukao se u ljudsko i hodao kao čovek među decom čovečijom, Avram je video Njegov dan i obradovao se. (Jovan 8:57, 58)…” – Da poznam Njega, str. 12

Koja karakteristika pravog Boga dalje naglašava Njegov autoritet kao Gospodara vremena? (Isa 46: 9,10)

Vreme je neštoš to dolazi io dlazi bezd a mislimo o tome. Možemdoa ga upotrebljavamo, gubimo, da se rukovodimo njim i da ga trošimo, ali ne možemo da upravljamo njim. A šta je osg oBm, da li On ima kontrolu nvaredm enom? Razmislite o ovome: Da li je vreme postojalo pre Boga ili je Bog stvorio vreme? Ako je vreme postojalo i bez Boga, to bi onda značilo da je vreme veće od Njega. Međutim, ako je sve stvoreno od Boga, onda to mora da uključuje i vreme. Zato moramo da gledamo na koncept vremena sa određenim početkom, sa periodom pre nego je to postalo večnost.

Biblija je nadahnuta od Božjeg uma i sadrži stotine proročanstava od kojih se neka protežu na hiljade godina, a koja su ipak dosledno i precizno ispunjena tokom vekova. Neko će se zapitati, “Odakle takva preciznost Biblije? Da li je Bog jednostavno dobar u računanju? Da li jednostavno zakoni uzroka i posledice ukazuju da se neke stvari moraju desiti kao rezultat određenih delovanja tokom vekova?” Do takvog zaključka bi došla samo vrlo prosta osoba, neupoznata sa biblijskim proročanstvima. Biblijska proročanstva su tako detaljna i precizna u svojim predviđanjima da inteligentan um odmah prepoznaje da je Biće koje je autor tih proročanstava znalo tačno u najsitnije detalje šta će se dogoditi u dalekoj budućnosti. To nije samo zato što Bog može da vidi budućnost, već i zato što kao Gospodar vremena može da koristi vreme da izvrši svoje namere.

KLJUČNA MISAO: Vreme označava početak stvorenog postojanja. Bog nastava u večnosti ali vreme nastava u Bogu.

 

6. DEO: GOSPODAR MOG ŽIVOTA

Da izađem na nebo, Ti si onde. Da siđem u pakao, onde si. Da se dignem na krilima od zore, i preselim se na kraj mora: I onde će me ruka Tvoja voditi, i držati me desnica Tvoja. (Psa 139:8-10)

“Mi nikad nismo sami. Mi imamo Saputnika, želeli mi Njega ili ne. Zapamtite mladići i devojke, da gde god da se nalazite, šta god da činite, Bog je tamo. Za svaku svoju reč i delo imate svedoka, — svetog Boga koji mrzi greh. Ništa što je rečeno ili učinjeno ili što dođe u misli ne može uteći Njegovom beskonačnom oku. Vaše reči možda ne čuju ljudske uši, ali ih čuje Vladar svemira. On čita unutrašnji gnev duše kada nam nešto nije po volji. On čuje profano izražavanje. U najdubljoj tami i izolovanosti, On je i tamo. Niko ne može prevariti Boga; niko ne može pobeći od svoje odgovornosti pred Njim.” – The Youth’s Instructor, 26. maj, 1898

Kako treba da prihvatimo to da pripadamo Bogu i da On ima vlast nad našim životima? 1 Kor. 10:31

“Ovo je načelo koje leži u osnovi svakog dela, misli ili pobude; posvećenje celog bića, fizički i umno, upravi Svetog Duha.

“Čak i prirodni postupci kao što su jedenje, pijenje, treba da se obavljaju…” na slavu Bogu.” – Verom živim, str. 230

Kako da se odnosimo prema budućnosti u svetlu Božje pouzdanosti ? Mat. 6:31,32

“Previše je bespotrebne brige i uznemirenosti u vezi naše budućnosti, oko toga šta ćemo jesti i piti i u šta ćemo se obući. Trud i briga oko bespotrebnog prikazivanja odeće dovodi do zamora i nezadovoljstva i skraćuje naš život. Naš Spasitelj ne želi samo da vidimo ljubav Božju u lepoti cvetova oko nas, već i da naučimo od njih i pouke o jednostavnosti i savršenoj veri i poverenju u našeg nebeskog Oca.

“Ako je Bogu bilo stalo da te stvari bez duše budu tako predivne, stvari koje se u jednom danu poseku i nestanu, koliko će se brižnije postarati za potrebe svoje poslušne dece čiji životi mogu da se protegnu kroz večnost. Koliko će ih On pre obasuti svojom blagodaću, osnažiti mudrošću, ukrasiti krotkim i smirenim duhom. Božja ljubav prema čoveku je iznad mogućnosti poimanja, široka kao svet, visoka kao nebo, i postojana kao večnost.” – In Heavenly Places, str. 115

“Reč koja je hranila Izrael u pustinji i održavala Iliju u vreme gladi, ona ima istu tu moć i danas. “Ne brinite se dakle govoreći: šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti…” (Mat. 6:31). . . .” – Uzdigni Njega, str. 304

KLJUČNA MISAO: Jer oči Gospodnje gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima kojima je srce celo prema njemu. (2 Dne 16:9)

 

5. Iskusiti Boga