5. Jedno sa Bogom

Jedno sa Bogom

Kroz svoju poslušnost svim Božjim zapovestima, Hristos je doneo spasenje ljudima. To nije učinio prepuštanjem te dužnosti nekom drugom, već je sam usvojio ljudsku prirodu. Na taj način Hristos je ljudskom rodu podario sopstveno postojanje. Dovesti ljudsko Hristu, privući pali rod u jedinstvo s božanskim – to je delo otkupljenja. Hristos je uzeo ljudsku prirodu kako bi ljudi mogli biti jedno s Njim kao što je On jedno s Ocem, da bi Bog mogao da ljubi čoveka kao što ljubi svog jedinorodnog Sina, da bi ljudi mogli biti sudeonici u božanskoj prirodi i biti potpuni u Njemu. Sveti Duh, koji izlazi iz Božjeg jedinordnog Sina, veže telo, duh i dušu ljudskog bića za savršenu, božansko-ljudsku Hristovu prirodu. To jedinstvo slikovito je prikazano jedinstvom čokota i loze. Ograničeni čovek sjedinjen je sa Hristovom ljudskom prirodom. Kroz veru, ljudska priroda stapa se sa Hristovom prirodom. U Hristu postajemo jedno s Bogom. Odabrane poruke 1, 250-1

 

1. DEO: JEDNO SA BOGOM?

Isus mu reče: toliko sam vremena s vama i nisi me poznao, Filipe? Ko je video mene, video je Oca; pa kako ti govoriš: pokaži nam Oca? Jovan 14:9

“Ko je Hristos? — On je jedinorodni Sin živoga Boga. On je Ocu kao reč koja izražava misao — misao koja se može čuti. Hristos je reč Božja. Hristos je rekao Filipu: »Onaj koji vidi mene, vidi Oca!« Njegove reči bile su odjek Božjih reči. Hristos je bio obličje Božje, sjaj Njegove slave, obličje suštine Očevog bića. Kao ličnost, kao biće, Bog se otkrio u svom Sinu. Isus, sjaj Očeve slave, i »obličje bića Njegova« (Jevrejima 1,3), na Zemlji se pokazao u obličju čoveka. Na ovaj svet došao je kao ličnost, kao Spasitelj.” Sinovi i kćeri, str. 21

Da li su Hristos i Bog jedno biće? Šta je Hristos mislio kad je rekao “Ja i moj Otac jedno smo”? Jovan 10:30

Isus kaže, “Ja i Otac moj…” time ukazujući na dva različita pojedinca. Ne bi mogao da kaže da su dva čoveka jedna ista osoba, zato fraza “jedno smo” mora značiti da su oni (Isus i Njegov Otac) slični, a ne isti. Pavle kaže da je Isus bio “obličje bića Njegova (Očevog)…” Jev 1:3. Pismo kaže, “Zato će čovek ostaviti oca svoga i mater svoju, i prilepiće se k svojoj ženi, i biće jedno telo.” 1. Moj 2:24 (Mat 19:5) Ovde govori o braku, koji uključuje dvoje ljudi, čoveka i njegovu ženu, i za to dvoje kaže “biće jedno telo”. Ali ipak ćemo se složiti da nikada nismo videli da se dvoje ljudi u braku pretvorilo u jednu osobu. Oni ostaju dvoje, ali sada delaju zajedno sa istim ciljevima i namerama, u tome su dakle slični.

“I Otac i Sin imaju svoju ličnost. Hristos je rekao: »Ja i Otac jedno smo«. Međutim, Sin Božji je došao na svet u obliku čoveka. Ostavivši svoje carske haljine i krunu, On je svoje božanstvo zaodenuo u ljudski oblik, kako bi ljudski rod kroz Njegovu beskrajnu žrtvu postao učesnik u božanskoj prirodi i izbegao pokvarenost koja vlada u svetu kroz telesne želje.” Svedočanstva za Crkvu 9, str 68

Kako možemo biti jedno s Bogom? 1. Kor 6:17

“Kad sudelujemo u božanskoj prirodi, nasledne i negovane sklonosti ka lošem se isecaju iz karaktera, i mi postajemo živa sila na dobro. Stalnim učenjem od božanskog Učitelja, svakodnevnim sudelovanjem u Njegovoj prirodi, mi sarađujemo s Bogom u savladavanju sotoninih kušanja. Bog i čovek zajedno deluju tako da čovek može biti jedno s Hristom, kao što je Hristos jedno s Bogom…”
Maranata , str. 225

KLJUČNA MISAO: Isus je obličje Očevog bića. Ceo Njegov život je primer nama kakav je Njegov Otac!

 

2. DEO: JEDNAK SA BOGOM

Jer ovo da se misli među vama što je i u Hristu Isusu, koji, ako je i bio u obličju Božjem, nije se otimao da se poredi s Bogom. Filibljanima 2:5-6

“Da bismo u potpunosti razumeli vrednost spasenja, neophodno je da razumemo njegovu cenu. Zbog ograničenog shvatanja Hristovih patnji, mnogi ne cene dovoljno veliko delo otkupljenja. Slavni plan za čovekovo spasenje donesen je u bezgraničnoj ljubavi Boga Oca. U tom božanskom planu vidi se najveličanstvenija manifestacija ljubavi Božje prema paloj rasi… taj Spasitelj je bio sjajnost Očeve slave i obličje bića Njegova. On je imao božansko veličanstvo, savršenstvo i uzvišenost. Bio je jednak sa Bogom. “Jer bi volja Očeva da se u Nj useli sva punina” (Kol 1:19)…” God's Amazing Grace, str. 160

U kakvim okolnostima je Isus odgovorio Jevrejima u Jovanu 5:1-17, i kakva je bila njihova reakcija? Jovan 5:18

Isus je istakao svoja jednaka prava s Bogom u radu koji je bio isto tako svet i koji je imao isti karakter kao rad Njegovog Oca na Nebu. Međutim, fariseji su se još više razgnevili. Prema njihovom shvatanju, On ne samo što je prekršio Zakon već je time što je Boga nazvao »Ocem svojim« proglasio sebe jednakim Bogu. (Jovan 5:18) Ceo jevrejski narod nazivao je Boga svojim Ocem, i oni se ne bi tako razgnevili da je i Hristos predstavio sebe kako stoji u istom odnosu prema Bogu. Optužili su Ga zbog bogohuljenja, pokazujući da Ga shvataju kao Onoga koji na to polaže pravo u najuzvišenijem smislu.” Čežnja vekova, str. 207

“Hristos je bio Božji Sin, jednak s Ocem; a ipak je bio zlostavljan, ismejan, bičevan i razapet. Ima mnogo onih koji misle da Otac nije imao udela u patnjama Sina, ali to je zabluda. Otac je patio sa Sinom.” Znaci vremena, 25. nov, 1889

Kakvu silu Hristos ima pošto je jednak s Bogom? Marko 2:7-10

“Tom telu koje se raspadalo nije bilo potrebno ništa drugo da obnovi zdravlje osim stvaralačke sile. Isti glas koji je dao život čoveku stvorenom od pra ha zemaljskog, dao je život i oduzetom koji je bio na umoru. Ista sila koja je dala život telu, obnovila je i srce. On koji prilikom stvaranja »reče i postade«, koji »zapovedi, i pokaza se« (Psalam 33:9), dao je život duši koja je bila mrtva u prestupima i gresima. Isceljenje tela dokazalo je silu koja je obnovila srce. Hristos je naredio oduzetom da ustane i hoda…” Služba isceljenja, str. 77

KLJUČNA MISAO: Pošto su svi ljudi jednaki, tako je i Hristos kao božansko biće jednak Bogu!

 

3. DEO: ISUS JE BOG

U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku u Boga. Jovan 1:1-2

Kada se reč Bog koristi prvi put u ovom stihu, na koga se ona odnosi? Sigurno se ne odnosi na Hrista (Reč), jer kaže da je “Reč bila u Boga”. Ta reč dakle ne može biti ista osoba sa kojom je bio. Ne možete biti s nekim i u isto vreme biti osoba s kojom ste, jer to nije logično. Dakle prvi put kada se reč ‘Bog’ upotrebljava ona se odnosi na osobu, a drugi put se odnosi na prirodu ili svojstvo osobe, a ne na osobu.

“Hristos je u suštini bio Bog, i to u najvišem smislu. On je bio u Boga od sve večnosti, Bog nad svima, blagosloven vavek. Gospod Isus Hristos, Sin Božji, postojao je od večnosti, posebna je ličnost, a ipak jedno o Ocem.” – Review and Herald, 5. april, 1906

“Sveto Pismo jasno pokazuje odnos između Boga i Hrista i isto tako jasno i ličnost i individualnost svakoga od Njih.” Svedočanstva za Crkvu 8, str. 268

Koja Hristova izjava pokazuje da je Jedan bio iznad Njega? Jovan 14:28

“Od večnosti je postojalo potpuno jedinstvo između Oca i Sina. Bilo ih je dvojica, ali oni su skoro identični; dva pojedinca, ali jedno u duhu, srcu i karakteru.” Youth Instructor, 16. decembar, 1897

“Gospod Isus Hristos, Očev jedinorodni Sin, je istinski Bog u večnosti, ali ne u ličnosti.” (Rukopis 116, 19. decembar, 1905) Upward Look, str. 367

Koga Pavle vidi iznad Hrista? 1. Kor 11:3

“Bog je Hristov Otac; Hristos je Sin Božji. Hristu je dat uzvišen položaj. On je načinjen jednakim s Ocem. Svi saveti Božji otvoreni su za Njegovog Sina.” Svedočanstva za Crkvu 8, str. 268

Da li Isus ima Boga? Jovan 20:17

Od ovog prizora nebeske radosti, nama na Zemlji vraćaju se kao odjek veličanstvene reči samog Hrista: »Vraćam se k Ocu svojemu i ocu vašemu, i Bogu svojemu i Bogu vašemu.« (Jovan 20:17) Nebeska porodica i zemaljska porodica jedno su. Za nas se naš Gospod vazneo i za nas On živi. »Zato i može u vek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.« (Jev 7:25) Čežnja vekova, str. 835

KLJUČNA MISAO: Isus je po prirodi Bog, kao što smo mi po prirodi ljudi, ali to ne čini Isusa Ocem samom sebi; Njegov Otac Bog je veći i viši.

 

4. DEO: “DA BUDU JEDNO…”

“I više nisam na svetu, a oni su na svetu, a ja idem k Tebi. Oče sveti! sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i Mi.” Jovan 17:11

“Mi treba da budemo dovedeni u svetu blizinu Otkupitelja sveta. Treba da postanemo jedno s Hristom kao što je On jedno sa svojim Ocem. Kakvu prekrasnu promenu pripadnici Božjeg naroda doživljavaju ostvarujući jedinstvo s Božjim Sinom! Naš ukus, sklonosti, ambicije i strasti treba da se pokore i dovedu u sklad sa Hristovim umom i duhom. I to je upravo ono delo koje je Gospod spreman da obavi za one koji veruju u Njega. Naš život i ponašanje treba da postanu uzor svetu.”… Moj život danas, str. 252

Kakav će biti rezultat života u Hristu? Jovan 15:7

“Ako ostanete u meni, i reči moje u vama ostanu, ištite šta god hoćete i biće vam.” Kad se molite, pozovite se na ovo obećanje. Naša je prednost da Mu dolazimo sa svetom smelošću. Kad Ga iskreno zamolimo da nas obasja Njegova svetlost, On će čuti i odgovoriti nam. Ali mi moramo da živimo u skladu sa našim molitvama. One su uzaludne ako hodimo u suprotnosti sa njima.” Child Guidance, str. 499

Koji najveći blagoslov imamo od toga da budemo jedno sa Bogom? 2. Pet 1:4

“Bog je izvor života, svetlosti i radosti za svemir. Kao zraci svetlosti od sunca, blagoslovi teku od Njega ka svim stvorenjima koja je stvorio. U svojoj beskrajnoj ljubavi On je ljudima podario prednost da budu sudeonici u božanskoj prirodi i da oni sami prenose blagoslove na druge. Ovo je najviša čast, najveća radost koju Bog može podariti ljudima. Oni su dovedeni u samu Stvoriteljevu blizinu i tako postaju sudeonici u delu ljubavi. Onaj koji odbija da postane “radnik sa Bogom” – čovek koji se zbog sebičnih zadovoljstava ne osvrće na želje drugih, tvrdica koji gomila svoje blago ovde – uskraćuje sebi najveći blagoslov koji mu Bog može dati.” – R&H, 6. dec, 1887. Counsels on Stewardship, str. 23

Kakav je odnos između ishrane i božanske prirode?

“Božja je namera da verni roditelji i njihova deca budu živi predstavnici Hristovi, kandidati za večni život. Svi koji imaju udela u božanskoj prirodi izbeći će pokvarenost koja je kroz pohotu došla na ovaj svet. Onima koji ugađaju svom apetitu nije moguće da postignu hrišćansko savršenstvo. Ne možete podstaći moralna osećanja svoje dece ako niste dovoljno brižljivi pri izboru njihove hrane.” – Svedočanstva za Crkvu 2, pp.339, 400 (1870)

KLJUČNA MISAO: Isusova molitva je da sva deca carstva Njegovog Oca budu ujedinjena kao jedan, kao što je On sa svojim Ocem.

 

5. DEO: JEDAN DUH

“Jer jednim duhom mi se svi krstismo u jedno telo, bili Jevreji, ili Grci, ili robovi, ili sami svoji; i svi se jednim Duhom napojismo.” 1. Kor 12:13

“Jedinstvo koje vlada između Hrista i Njegovih učenika ne uništava ličnost ni jedne strane. U umu, u namerama, u karakteru, oni su jedno, ali ne i u ličnosti. Dobijajući Božjeg Duha, usklađujući se sa Božjim zakonom, čovek postaje učesnik u božanskoj prirodi. Hristos dovodi svoje učenike u živo jedinstvo sa sobom i sa svojim Ocem. Kad Sveti Duh utiče na ljudski um, čovek postaje savršen u Hristu Isusu. Jedinstvo s Hristom uspostavlja veze jedinstva među učenicima… Što je uža naša zajednica sa Hristom, to će uža biti i naša međusobna zajednica. Nesaglasnost i neprijateljstvo, sebičnost i uzvišenost, bore se za prevlast. To su rodovi podeljenog srca, podložni nagovorima neprijatelja duše.” Sinovi i kćeri, str. 286

U jedinstvu su život i sila koji se ne mogu zadobiti ni na koji drugi način. Imajte na umu šta dobijate sjedinjavanjem sa Hristom! Kol 2:10

“Hristos dovodi svoje učenike u živu zajednicu sa sobom i s Ocem. Kroz delovanje Svetog Duha na ljudski um čovek postaje savršen u Hristu Isusu. Jedinstvo sa Hristom utvrđuje vezu jedinstva jednih sa drugima. To jedinstvo je najubedljiviji dokaz svetu kakvo je Hristovo veličanstvo i karakter i Njegova moć da ukloni greh.” – MS 111, 1903. Biblijski komentar ASD, 5. knjiga, str. 1148
“S obzirom na činjenicu da živimo pred završetkom ovozemaljske istorije, treba da budemo u svojim naporima sve temeljniji, sve oprezniji i obazriviji, stražeći budno, moleći se i radeći. Kao ljudska oruđa treba stalno da težimo usavršavanju da bismo postali idealni hrišćani, potpuni u Hristu Isusu.” Svedočanstva za Crkvu 7, str. 248

Koje velike blagoslove možemo uživati kao hrišćani? Psalam 133:1

“Uzrok podela i nesloge u porodicama i u crkvi je odvajanje od Hrista. Doći bliže Hristu znači približiti se međusobno. Tajna istinskog zajedništva u crkvi i u porodici nije diplomatija, nije uprava, nije naročiti ljudski napor da se pobede poteškoće – iako se mnogo od ovog mora učiniti – već zajednica sa Hristom. Nacrtajte veliki krug, od čijeg kraja mnogo linija vode ka centru. Što ove linije idu bliže centru, bliže su jedna drugoj. Tako je i u hrišćanskom životu. Što bliže dolazimo Hristu, bićemo bliži jedni drugima. Bog se proslavlja kad se Njegov narod sjedini u skladnoj akciji.” The Advensti Home, str. 179

KLJUČNA MISAO: Neka moja zajednica s Bogom bude prisnija od svake koju uživam sa bilo kojim ljudskim bićem.

 

6. DEO: JEDINSTVO I SKLAD

“Dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje sina Božjeg, u čoveka savršena, u meru rasta visine Hristove.” Ef 4:13

“Hrišćansko jedinstvo je moćno sredstvo. Ono na snažan način govori da su oni koji ga neguju Božja deca. Ono ima neodoljiv uticaj na svet pokazujući da i čovek može postati sudeonik u božanskoj prirodi pobegavši od pokvarenosti koju su strasti donele na svet. Mi moramo da postanemo jedno sa svojim bližnjima i s Hristom, a u Hristu jedno s Bogom. Tada će se i za nas moći reći sledeće reći: “Po Njemu ste i vi ispunjeni.”…… Bog poziva vernike svoje Crkve da prime Svetog Duha, da se sjedine vezama jedinstva i bratske naklonosti, da povežu svoje interese u ljubavi. Ništa tako izrazito ne slabi Crkvu kao nejedinstvo i sukobi. Ništa tako ne vojuje protiv Hrista i istine kao duh nesloge… Onaj u čijem srcu prebiva Hristos prepoznaje Hrista koji prebiva u srcu njegovog brata. Hristos nikada ne ratuje protiv Hrista. Hristos nikada ne širi uticaj protiv Hrista. Hrišćani moraju obavljati svoj posao bez obzira na to o kom se poslu radi, u jedinstvu Duha, da se usavrši celo telo.” Moj život danas, str. 276

Šta je bilo rezultat okupljanja učenika u pravom jedinstvu nakon Isusovog odlaska? Dela 2:1

“Pre dana Pedesetnice sastali su se i otklonili sve nesporazume. Bili su jednodušni. Verovali su u Hristovo obećanje da će im se dati blagoslov, pa su se molili u veri. Nisu tražili blagoslov samo za sebe; njih je pritiskao teret spasavanja duša. Evanđelje je trebalo odneti do najudaljenijih krajeva Zemlje i zato su tražili dar sile koji je Hristos obećao. Tada se izlio Sveti Duh i hiljade njih obraćeno je u jednom danu.” Čežnja vekova, str. 827

Šta je koren hrišćanskog jedinstva? Jovan 13:34

“Nažalost, danas u Božjoj crkvi nedostaje bratske ljubavi. Mnogi koji tvrde da ljube Spasitelja, ne ljube jedan drugog. Nevernici promatraju vrši li vera onih koji se nazivaju hrišćanima posvećujući uticaj na njihov život; oni brzo primećuju nedostatke u karakteru, nedoslednost u postupcima. Neka hrišćani ne omogućavaju neprijatelju da prstom pokazuje na njih i govori: Pogledajte kako ovi ljudi što stoje pod Hristovom zastavom mrze jedan drugog. Svi su hrišćani članovi iste porodice, svi su deca istog nebeskog Oca i imaju istu blaženu nadu u besmrtnost. Veze kojima su povezani treba da budu vrlo prisne i nežne.” Dela apostolska, str. 550

KLJUČNA MISAO: “Ostati” znači ostati zauvek. Zašto je naš odnos sa Bogom tako promenljiv, ponekad blizak, a nekad vrlo udaljen i nestabilan?

 

Isus i Sveti Duh